Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Rodiče dítěte, kteří nejsou manželé, mohou za určitých podmínek určit souhlasným prohlášením otcovství, a to jak k narozenému, tak i k nenarozenému dítěti, je-li již počato.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oba rodiče

Podmínky a postup řešení:

Rodiče dítěte, kteří nejsou manželé, mohou za určitých podmínek určit souhlasným prohlášením otcovství, a to jak k narozenému, tak i k nenarozenému dítěti, je-li již počato. Současně se dohodnou na příjmení dítěte. Prohlášení se činí osobně před kterýmkoliv matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět. Rodiče současně stvrdí svým podpisem, že neurčili otcovství k tomuto dítěti před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Rodiče dítěte se osobně dostaví na matriku a předloží potřebné doklady.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • matka těhotenský průkaz
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela
Při zápisu určení otcovství s cizími státními občany, matka cizinka předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální  potvrzení  o svém osobním  stavu vydané příslušnými úřady jejího  domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále, případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými  ověřeními (superlegalizace či Apostilla). Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.  Všechny  předkládané cizozemské listiny musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho  zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen. Je nezbytné, aby při úředním úkonu, souhlasné prohlášení o určení otcovství, byl přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, napíše vlastnoručně prohlášení a nemusí být úřední úkon tlumočen.

Lhůty pro vyřízení:

Vyřizuje se neodkladně, při větším počtu podání dle kapacitních možností pracoviště.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden z rodičů na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022