Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Byty zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením

Řeší podmínky pro přidělení obecního bytu zvláštního určení tj. bezbariérově upraveného bytu.

Prodej pozemků a staveb

Prodej pozemků a staveb ve vlastnictví Města Kojetín

Pronájem obecního bytu

Řeší podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů o nájem obecního bytu.

Pronájem obecního bytu v DPS

Jak postupovat při zájmu o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ve vlastnictví města Kojetína.

Pronájem pozemků

Jedná se o pronájem/pacht pozemků ve vlastnictví Města Kojetína.

Pronájem prostor sloužících k podnikání a jiných prostor a pronájem objektů

Jedná se o pronájem prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor a pronájem celých objektů ve vlastnictví Města Kojetína.

Pronájem sloupů veřejného osvětlení k reklamním účelům

Za stanovených podmínek lze pronajmout k reklamním účelům sloupy veřejného osvětlení

Přenosné reklamní panely na pozemní komunikaci

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je mimo jiné provozování reklamních zařízení na pozemní komunikaci.

Smlouva o právu k provedení stavby

právo provést stavbu založené smlouvou

Stanovisko za Město Kojetín

Stanovisko k provedení staveb nebo užívání pozemků
ve vlastnictví Města Kojetín

Umístění inženýrských sítí v pozemní komunikaci

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Umístění stánků, prodejních a jiných zařízení (předzahrádky) na pozemní komunikaci

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Věcná břemena – služebnosti

Věc nebo pozemek mohou být zatíženy služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet

Výměna bytu

Řeší podmínky provedení jednostranné či vzájemné výměny obecních bytů.