Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Byty zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením

Řeší podmínky pro přidělení obecního bytu zvláštního určení tj. bezbariérově upraveného bytu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o nájem obecního bytu zvláštního určení může podat fyzická osoba, která je svéprávná a splňuje následující podmínky:

- zletilý občan žijící na území ČR nebo
- pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců je-li žadatelem cizinec,
- prokáže-li potřebnost řešení své bytové situace
- je poživatelem invalidního důchodu, popř. zletilý občan, který má ve své péči osobu mladší 18 let, která je osobou se zdravotním postižením.

Podmínky a postup řešení:

Evidenci podaných žádostí v pořadí podle data podání vede finanční odbor, který žadatele do 15 kalendářních dnů písemně žadatele vyrozumí o zapsání do evidence uchazečů o nájem obecního bytu.
Žádost nebude zařazena do evidence v těchto případech:
- pokud má žadatel nebo členové jeho domácnosti, kteří se mají s ním nastěhovat do obecního bytu, vůči Městu Kojetín neuhrazené závazky po splatnosti,
- pokud žadatel na výzvu finančního odboru nedoplní nebo neupřesní svoji žádost nebo neodstraní překážky podané žádosti v poskytnuté lhůtě.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o nájem obecního bytu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz, u cizinců platné povolení k trvalému pobytu na území ČR, potvrzení lékaře, že se jedná o osobu se zdravotním postižením.

Lhůty pro vyřízení:

Zařazení žádosti probíhá neodkladně, smlouva se uzavírá po uvolnění bytu a rozhodnutí Rady města ve věci.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Rada města

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě schválení jako nájemce uzavření nájemní smlouvy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020