Volba Prezidenta ČR (leden 2023)

pátek 13. a sobota 14.ledna 2023
pátek 27. a sobota 28.ledna 2023

Voličské průkazy:

Kdo, kdy a jak podat žádost o voličský průkaz:
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.
Co musí žádost o voličský průkaz obsahovat: 
Žádost o voličský průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Vydávání voličských průkazů:

Jana Filípková, DiS. - tel.:  +420 581 277 426, e-mail: j.filipkova@radnice.kojetin.cz
Jarmila Vašíčková, DiS. - tel.: +420 581 277 425, +420 777 457 394, e-mail: j.vasickova@radnice.kojetin.cz

Další informace k Volbě Prezidenta ČR:

Informace o místě a počtu voleních okrsků jsou zveřejněna na úřední desce MěÚ Kojetín.
Informace Ministerstva vnitra České republiky
Informace Českého statistického úřadu (volby.cz)

Zajištění průběhu voleb:

Michaela Daňková - tel.: +420 581 277 422, +420 776 598 396, e-mail: m.dankova@radnice.kojetin.cz
Mgr. Dalimil Kolek - tel.: +420 581 277 420, +420 774 433 937, e-mail: d.kolek@radnice.kojetin.cz