Volba Prezidenta ČR (leden 2023)

pátek 13. a sobota 14.ledna 2023
pátek 27. a sobota 28.ledna 2023

Voličské průkazy:

Kdo, kdy a jak podat žádost o voličský průkaz:
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.
Co musí žádost o voličský průkaz obsahovat: 
Žádost o voličský průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Vydávání voličských průkazů:
Jana Filípková, DiS. - tel.:  +420 581 277 426, e-mail: j.filipkova@radnice.kojetin.cz
Jarmila Vašíčková, DiS. - tel.: +420 581 277 425, +420 777 457 394, e-mail: j.vasickova@radnice.kojetin.cz

Další informace k Volbě Prezidenta ČR:

Informace o místě a počtu volebních okrsků jsou zveřejněna na úřední desce MěÚ Kojetín.
Informace Ministerstva vnitra České republiky
Informace Českého statistického úřadu (volby.cz)

Lhůty a termíny:
- 20.01.2023 - V 16.00 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby zaslané poštou nebo datovou schránkou
- 25.01.2023 - Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu
- Hlasovací lístky pro II. kolo volby (pouze pro postupující kandidáty) budou pro voliče přístupné v době hlasování u okrskových volebních komisí. Tyto se voličům do místa trvalého pobytu nedoručují
- 27.01. - 28.01.2023 – II. kolo volby prezidenta ČR 2023

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky.
Telefonní spojení a další informace o volebních okrscích POÚ Kojetín.

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19
Volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 omezen na osobní svobodě, tedy je v izolaci, nebo karanténě (dále jen „oprávněný volič“), bude moci ve volbě prezidenta republiky odhlasovat jedním ze tří zvláštních způsobů hlasování. Tato možnost vychází ze zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023.
Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tímto dokladem může být např. rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování. Bližší informace na stránkách MVČR a KÚOK. Okrskové volební komise v Kojetíně uvedené způsoby hlasování neumožňují!
Volební stanoviště, telefonní kontakty pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (aktualizace 05.01.2023)

Informace k zajištění průběhu voleb:
Michaela Daňková - tel.: +420 581 277 422, +420 776 598 396, e-mail: m.dankova@radnice.kojetin.cz
Mgr. Dalimil Kolek - tel.: +420 581 277 420, +420 774 433 937, e-mail: d.kolek@radnice.kojetin.cz
pro komunikaci s MěÚ Kojetín ve věci voleb využívejte e-mail: volby@radnice.kojetin.cz