Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Kvalifikovaná žádost

Kvalifikovaná žádost je žádost o projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou nebo Zastupitelstvem města.

Místní referendum

V místním referendu je možno rozhodovat o věcech, které patří do samostatné působnosti města Kojetína.

Odpovědnost za škody způsobené činností města Kojetín

Právní předpisy stanovují odpovědnost právních subjektů, tj. i města Kojetína, za škodu, kterou způsobilo v důsledku svého jednání jinému na životě, zdraví nebo věci. Pro takové případy škody je město řádně pojištěno. Pojištění se vztahuje na veškeré škody, které město způsobí s výjimkou přesně specifikovaných výluk.

Oznámení přestupku

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Oznámení shromáždění

Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.

Petice

Jde o právo každého obracet se na orgány státní správy a orgány územní samosprávy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti Města Kojetína.

Podání na Město Kojetín a Městský úřad Kojetín

Podmínky pro podání dokumentů v analogové podobě, prostřednictvím e-mailu, datové schránky a pro přijetí podání doručených na technickém nosiči dat

Provoz hřbitova v Kojetíně a v Kovalovicích

Pronájem hrobových míst, urnových míst a místa v kolumbáriu

Stížnost

Jde o podání, které obsahuje kritiku neplnění povinností a úkolů uložených právními předpisy orgánům města včetně městského úřadu a městské policie a jednotlivými zaměstnanci zařazenými do MěÚ a MP, mimo vlastní rozhodovací činnost ve správním řízení. Stížnostmi jsou i podání, která poukazují na nečinnost těchto orgánů nebo neodůvodněné průtahy nebo postup v projednávání záležitostí, a to v samostatné i přenesené působnosti města.

Svobodný přístup k informacím

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

Uvedení informací na www.kojetin.cz

Lékaři, zdravotnická zařízení, lékárny a sportovní jednoty, oddíly a kluby mohou požádat o uvedení informací o jejich osobě a provozu na www.kojetin.cz

Užití znaku a vlajky města

Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.

Ztráty a nálezy

Převzetí nalezených věcí, jejich evidence, dohledání a vydání majiteli věci, vyřazení z evidence.