Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Odpovědnost za škody způsobené činností města Kojetín

Právní předpisy stanovují odpovědnost právních subjektů, tj. i města Kojetína, za škodu, kterou způsobilo v důsledku svého jednání jinému na životě, zdraví nebo věci. Pro takové případy škody je město řádně pojištěno. Pojištění se vztahuje na veškeré škody, které město způsobí s výjimkou přesně specifikovaných výluk.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, které činností nebo naopak nečinností města Kojetína vznikla újma.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro náhradu škody je skutečnost, že město Kojetín skutečně za škodnou událost odpovídá.
Může se jednat např. o tyto situace:
- občan utrpěl úraz například pádem ledu nebo části omítky z budovy  majetku Města Kojetín
- občan upadl na poškozeném chodníku v majetku Města Kojetín
- vozidlo občana parkujícího na určeném parkovišti bylo poškozeno pádem ledu, sněhu, části budovy, dopravní značky či sloupu veřejného osvětlení  majetku Města Kojetín
- občanovi se na jeho pozemek zřítil vlivem stáří, poškození nebo živelných událostí strom rostoucí na pozemku Města Kojetín atd.
Situace mohou být rozličné a ne vždy je odpovědnost na straně města Kojetína, z tohoto důvodu je nutné posuzovat každou událost individuálně. Teprve na základě zhodnocení všech skutečností je možné určit, zda město Kojetín odpovídá za způsobené škody.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nejprve je třeba zajistit, aby nedošlo k dalším škodám na zdraví či majetku.
Pokud je to možné, celou situaci zdokumentujte (kamerou, fotoaparátem) a zajistěte případné svědky.
V případě škod na obecních domech a bytech se obraťte nejprve na příslušného správce objektu, TECHNIS Kojetín, spol.s.r.o. a poté na příslušné pracoviště MěÚ Kojetín
V ostatních případech se obraťte přímo na příslušné pracoviště MěÚ Kojetín.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti (občanský průkaz)
- dokumentaci ke vzniklé škodě
- žádost o náhradu škody, která musí obsahovat úplnou identifikaci poškozeného, přesný popis škodní události (kdy a kde škoda vznikla), rozsah poškození, kdo za škodu odpovídá, zda byla někým šetřena a kým, jména svědků události, příčiny vzniku škody, rozsah škody - podrobný popis rozsahu poškození, ceny, stáří, odhadovaní výše škody apod.

Specifikace události určuje množství dodaných podkladů, např :
v případě úrazů (pád na chodníku, …)
- písemná žádost o náhradu škody
- čestná prohlášení svědků včetně jejich samostatných popisů události (čím více svědků, tím lépe)
- fotodokumentace místa úrazu
- zakreslení místa úrazu do katastrálního snímku pozemkové mapy (lze zajistit ve spolupráci s městem Kojetínem)
- doklad o lékařském ošetření či hospitalizaci
- posudek o bolestném
- potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě
- případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující
 
v případě poškození majetku (poškození vozidla pádem sněhu nebo ledu, pád stromu v majetku města na vaši budovu,…)
- písemná žádost o náhradu škody
- protokol sepsaný Městskou policií nebo Policií ČR
- fotodokumentace místa poškození majetku
- faktura za provedené práce – opravy
- případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující (např. kopie velkého technického průkazu,…)

Lhůty pro vyřízení:

Zařazení žádosti probíhá neodkladně, náhrada se poskytuje v termínech stanovených pojišťovnou, pokud se škoda nevymáhá jiným způsobem.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • svědci
  pojišťovna

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 21.2.2020