Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stížnost

Jde o podání, které obsahuje kritiku neplnění povinností a úkolů uložených právními předpisy orgánům města včetně městského úřadu a městské policie a jednotlivými zaměstnanci zařazenými do MěÚ a MP, mimo vlastní rozhodovací činnost ve správním řízení. Stížnostmi jsou i podání, která poukazují na nečinnost těchto orgánů nebo neodůvodněné průtahy nebo postup v projednávání záležitostí, a to v samostatné i přenesené působnosti města.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

Stížnost je tedy takové podání, které se přímo týká zájmu stěžovatele. Stížností podle § 175 správního řádu se rozumí stížnosti proti 
a) nevhodnému chování úředních osob, které je v přímé souvislosti s výkonem jeho pravomocí a které souvisí s výkonem veřejné správy, nebo 
b) proti jakémukoliv nesprávnému úřednímu postupu, pokud zákon k jeho napadnutí nestanoví jiný opravný prostředek nebo procesní úkon, tedy zejména proti neodůvodněnému odmítání provést úkon, který musí správní orgán provést z úřední povinnosti, tedy v souvislosti s výkonem veřejné správy, je-li současně dána působnost správního řádu.

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a které věci se týká, pokud není dále uvedeno jinak. Pokud stěžovatel neuvede místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, je stížnost kvalifikovaná jako anonymní. Pokud se jedná o stížnost podle § 175 správního řádu, musí být ve stížnosti uvedeno
a) u stěžovatele fyzické osoby - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště, popř. jiná adresa pro doručování,
b) u stěžovatele podnikající fyzické osoby - jméno, příjmení, identifikační číslo a adresa zapsaná jako místo podnikání nebo jiná adresu pro doručování,
c) u stěžovatele právnické osoby – název nebo obchodní firma, identifikační číslo a adresa sídla nebo jiná adresa pro doručování,
d) vlastnoruční podpis stěžovatele, pokud se jedná o písemnou stížnost; zaručený elektronický podpis, pokud se jedná o stížnost doručenou prostřednictvím elektronické pošty.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ústním nebo písemným podáním.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

  Stížnosti jsou podle obsahu přiděleny příslušnému orgánu nebo zaměstnanci

Lhůty pro vyřízení:

Stížnosti, které není třeba šetřit na místě nebo na základě vyjádření dalších orgánů, právnických a fyzických osob, musí být vyřízeny bez zbytečných průtahů, a to nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byly přijaty. V této lhůtě musí být stěžovatel o vyřízení stížnosti vyrozuměn nebo stížnost musí být postoupena dotčené právnické osobě nebo organizační složce.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Osoba nebo orgán na něhož stížnost směřuje

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších platných předpisů
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  Pravidla pro vyřizování stížností
  Předpisy vydané Radou města

Datum poslední aktualizace: 15.2.2020