Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Kácení dřevin

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les nebo povolení k vydání závazného stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Rybářský lístek

Rybářský lístek se vydává v rámci správního řízení, s platností pro celé území České republiky

Stanovisko k zásahu do registrovaného krajinného prvku

K zásahu do registrovaného významného krajinného prvku (dále jen VKP), který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Svody zvířat

Pořadatel svodu je povinen požádat obec o povolení konání svodu zvířat. Před podáním žádosti je povinen vyžádat si od krajské veterinární správy veterinární podmínky pro konání svodu zvířat a zajistit jejich dodržování. Svod zvířat lze pořádat jen pod státním veterinárním dozorem.