Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Uzavírka místní komunikace

Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu.

Podmínky a postup řešení:

Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu nebo jednoho jízdního pásu dálnice), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.
Podání žádosti na silničním správním úřadě a splnění všech požadovaných náležitostí uvedených v zákoně č. 13/1997 Sb. a vyhlášce č. 104/1997 Sb.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- žádost o povolení uzavírky

- vyjádření vlastníka místní komunikace
- vyjádření dopravce (pokud je na místní komunikaci provozována linková osobní doprava)

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • vlastník (správce) dotčené komunikace
  vlastník (správce) komunikace po níž má být vedena objížďka
  provozovatel dráhy (pokud je na dotčené pozemní komunikace vedena)
  dopravní inspektorát Policie České republiky

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele (u fyzických osob jméno a bydliště žadatele). Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky.  

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 13.5.2022