Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolování sjezdů

Na silnici a místní komunikaci, lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník připojované nemovitosti, popřípadě zástupce na základě zákonného či smluvního zastoupení.

Podmínky a postup řešení:

Na silnici a místní komunikaci, lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Podání žádosti na silničním správním úřadě a splnění všech požadovaných náležitostí uvedených v zákoně č. 13/1997 Sb. a vyhlášce č. 104/1997 Sb.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci,

dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),
výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající),
souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace.
Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace vyžádá.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek: 500,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti na pozemní komunikaci.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 13.5.2022