Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Sociální poradenství

Občanům je poskytováno sociální poradenství směřující k předcházení nebo k řešení nepříznivé sociální situace. Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí apod. Účelem poskytnutí sociálního poradenství je předcházení případně již řešení těchto situací, včetně intervenčních zásahů, za účelem prevence a zpětného začlenění osob do sociálního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá osoba ohrožená hmotnou nouzí a sociálním vyloučením.

Podmínky a postup řešení:

Sociální poradenství je poskytováno zejména při těchto sociálních událostech:
- zdravotní postižení nebo duševní onemocnění
- závislost na péči jiné osoby
- sociální vyloučení – chudoby, nemoci, příslušnosti k národnostní menšině apod.
- rizikový způsob života – zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, trestná činnost
- oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
- ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
- nezaměstnanost a materiální problémy – nízké příjmy, nekompetence hospodařit s finančními prostředky, zadlužení, neschopnost dostát stanoveným vyživovacím povinnostem apod.
- imigrace
- rozhodnutí o zvláštním příjemci důchodu

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou sociálního pracovníka úseku sociálních věcí, odboru vnitřních věcí, školství a kultury, Městského úřadu Kojetín,
telefonickým kontaktem se sociálním pracovníkem,
e-mailovou korespondencí,
případně osobní návštěvou sociálního pracovníka v přirozeném prostředí klienta.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.


Správní a jiné poplatky:


Lhůty pro vyřízení:

Vyřizuje se neodkladně dle kapacitních možností pracoviště, případně si sociální pracovník domlouvá termíny dalších jednání na základě dohody s klientem.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem 


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020