Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlášená nebo má sídlo na území města Kojetína, je způsobilá k právním úkonům a k právům a povinnostem, nebo její zmocněný zástupce s plnou mocí, zástupce ustanovený správcem poplatku nebo opatrovník stanovený soudem (nutno doložit).

Podmínky a postup řešení:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento místní poplatek vznikla. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti. Poplatník je také povinen doložit případnou existenci skutečnosti zakládající nárok na osvobození od místního poplatku. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním Ohlášení k místnímu poplatku na Finančním odboru města Kojetína.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

K uplatnění osvobození či úlevy, které není poskytnuto automaticky, je nutno doložit příslušný písemný důkaz (např. kopii dokladu prokazující nárok na konkrétní důchod, průkaz ZTP, nebo ZTP/P).
Potvrzení veterinárního lékaře v případě označení psa mikročipem či potvrzení o jeho utracení.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku ze psů.


Lhůty pro vyřízení:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti. Ve lhůtě 15 dnů je povinen rovněž ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020