Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická nebo právnická osoba, která zvláštním způsobem veřejné prostranství užívá, popř. oprávněný zástupce. 

Podmínky a postup řešení:

Vyplněné ohlášení k místnímu poplatku z užívání veřejného prostranství s uvedením místa, účelu, doby a rozsahu užívání v m2 veřejného prostranství je nutno podat osobně nebo písemně správci poplatku - Finančnímu odboru MěÚ Kojetín nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství a to i v případě, že je poplatník od poplatku za užívání veřejného prostranství osvobozen.
Předmět poplatku:
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (OP, pas).

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

stanovuje Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Lhůty pro vyřízení:

Místní poplatek je nutno vyřídit nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Jakékoliv změny je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.  

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • MěÚ Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, pokud se jedná také o zvláštní užívání pozemní komunikace

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě nesrovnalostí nebo nejasností bude poplatník vyzván písemně nebo telefonicky. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • radnice@radnice.kojetin.cz - pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  r3cb8hq – datová schránka - pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  Nařízení města Kojetína, kterým se vydává Tržní řád

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020