Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1. Poplatník:
- Fyzická osoba přihlášená ve městě,
- Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
2. Zákonný zástupce, opatrovník nebo zvolený zástupce na základě plné moci.


Podmínky a postup řešení:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, ve stejné lhůtě je povinen ohlásit zánik poplatkové povinnosti z důvodu změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu. 
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit nejpozději do 31.12 příslušného kalendářního roku

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Splněním ohlašovací povinnosti


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

doklad totožnosti
plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
doklad prokazující nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, pokud tyto doklady již nebyly doloženy

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

stanovuje Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce poplatku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • •Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  •Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  •Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Datum poslední aktualizace: 13.5.2022