Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Uzavření manželství

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenci 

Podmínky a postup řešení:

Manželství lze uzavřít:
Před kterýmkoliv matričním úřadem
Před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
Před orgánem státem registrované církve
Před orgánem státem registrované náboženské společnosti
Před jakýmkoliv obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen
V cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen
Před zastupitelským úřadem České republiky v cizině
V cizině též před orgánem k tomu zmocněným 

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
 • nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let,
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne:

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let.
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
 • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně se snoubenci dostaví k matričnímu úřadu, kde obdrží k vyplnění „Dotazník k uzavření manželství“ a informace, ohledně předložení potřebných dokladů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • příp. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky)

Cizinci předloží:

 • cestovní doklad
 • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními
 • popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (vydává Policie ČR) - netýká se občanů Evropského hospodářského prostoru.

Správní a jiné poplatky:

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč
  Poplatky se platí před provedením úkonu

Lhůty pro vyřízení:

Individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech do 30 dnů od podání

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Tlumočník
  Pokud snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popř. snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka.
  Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.
  Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

  Svědci
  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
  Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození.
  Z uvedeného vyplývá, že se svědek při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 6.5.2020