Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Informace k občanským průkazům

S účinností zákona o občanských průkazech č. 269/2021 Sb., tj. od srpna 2021 nelze u Městského úřadu Kojetín oznámit ztrátu, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu a zadržet neplatný občanský průkaz.
Všechny tyto události je nutno neprodleně ohlásit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu (např. Přerov, Kroměříž, Prostějov, Olomouc) nebo Policii ČR, příp. ministerstvu vnitra (při podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu).

Ověřování podpisů a listin

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Prohlášení o volbě druhého jména

Při splnění podmínek stanovených zákonem je možno zapsat do matriční knihy dvě jména. Matriční úřad provádí na základě prohlášení zápis druhého jména do rodného listu.

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal po uzavření manželství příjmení druhého manžela může do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení.

Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Rodiče dítěte, kteří nejsou manželé, mohou za určitých podmínek určit souhlasným prohlášením otcovství, a to jak k narozenému, tak i k nenarozenému dítěti, je-li již počato.

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Rodiče dítěte, kteří nejsou manželé, mohou za určitých podmínek určit souhlasným prohlášením otcovství, a to jak k narozenému, tak i k nenarozenému dítěti, je-li již počato.

Uzavření manželství

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství.

Vítání občánků a jiné slavnostní obřady

Město Kojetín umožňuje prostřednictvím slavnostních obřadů přivítat narozené občánky, popřát ke zlatým, diamantovým svatbám a jiným životním jubileím, případně přivítat setkání spolužáků a rodáků.

Vydání duplikátu matričního dokladu

Městský úřad Kojetín – matriční úřad vydává na požádání duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů osob, které jsou zapsány v matričních knihách, uložených u tohoto úřadu (tzn. které se ve správním obvodu úřadu narodily, uzavřely manželství a zemřely)

Vydání prvního rodného listu pro novorozence

Matriční doklad – rodný list, vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila. Jde-li o narození státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Vydání úmrtního listu

O vydání úmrtního listu mohou požádat osoby, uvedené v ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Zápis manželství uzavřeného v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Při uzavření manželství občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad Kojetín zápis o uzavření manželství do zvláštní matriky v Brně, kde je následně vyhotoven oddací list.

Zápis narození nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Při narození občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad Kojetín zápis o narození do zvláštní matriky v Brně, kde je následně vyhotoven rodný list

Zápis úmrtí nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Při úmrtí občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad Kojetín zápis o úmrtí do zvláštní matriky v Brně, kde je následně vyhotoven úmrtní list.

Změna jména a příjmení

Jméno, popř. jména a příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. žádosti zákonných zástupců při splnění podmínek stanovených zákonem.

Změna trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Ženská příjmení v mužském tvaru

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice