Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Občanské průkazy

Ztrátu, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo jiné zneužití občanského průkazu je občan povinen neprodleně ohlásit.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Držitel občanského průkazu,
za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý provést oznámení,
za občana staršího 15 let může oznámení učinit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Podmínky a postup řešení:

Oznámení může učinit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu. Zde může odevzdat i nalezený občanský průkaz. Odcizení a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. Ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může občan rovněž na pracovišti Ministerstva vnitra ČR v Praze a to pouze v případě, že současně podává žádost o vydání občanského průkazu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Držitel občanského průkazu oznámí osobně ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu občanského průkazu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doporučujeme vzít případně jiný doklad totožnosti – platný cestovní pas nebo řidičský průkaz, popř. rodný list


Správní a jiné poplatky:Lhůty pro vyřízení:

Občan je povinen ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu občanského průkazu neprodleně. 
Vyřizuje se neodkladně, při větším počtu podání dle kapacitních možností pracoviště.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  Vyhláška Ministerstva vnitra č.400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění

Další informace:

 • Občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy vydávají pouze úřady obcí s rozšířenou působností (např. Přerov, Kroměříž)

Datum poslední aktualizace: 23.1.2020