Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Podmínky a postup řešení:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně je možné používat pouze originální tiskopis.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně na ohlašovně trvalého pobytu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen
 a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu ("přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o
 1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
 2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
 b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;
 c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Správní a jiné poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan na místě správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Děti do 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za jednu osobu 100,- Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR 100,- Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na zastupitelském úřadu 300,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Vyřizuje se neodkladně, při větším počtu podání dle kapacitních možností pracoviště.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění

Další informace:

 • • www stránkách www.mvcr.cz

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022