Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Datová schránka

Kontaktní místo veřejné správy je prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Na kontaktním místě lze zajistit zřízení datové schránky na žádost, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.
Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek.

Konverze dokumentů

Konverze je:
úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo
úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze.

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky, definuje informační systém sledování toků vybraných autovraků pro evidenci přijatých autovraků.
Kontaktní místa Czech POINT mohou provést následující činnosti související s MA ISOH:
registrace a vydání přístupových údajů,
změna v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Podle § 72 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona), lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Tato služba umožňuje občanům zjistit na kontaktním místě veřejné správy stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení).

Výpis z insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu.

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek.

Výpis z Rejstříku trestů

Na základě podepsané písemné žádosti odesílá pracovník Czech POINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů.

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

Z této evidence je vydáván výpis z Rejstříku trestů právnické osoby.

Výpis z Veřejných rejstříků

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí:
spolkový rejstřík
nadační rejstřík
rejstřík ústavů
rejstřík společenství vlastníků jednotek
obchodní rejstřík
rejstřík obecně prospěšných společností

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČO) organizace.

Základní registry

Na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, v pozdějším znění jsou provozovány základní registry, které tvoří:
registr obyvatel (ROB),
registr osob (ROS),
registr práv a povinností (RPP) a
registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN).

Zprostředkovaná identifikace

Vydání veřejné listiny o identifikaci osoby podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.