Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem sloupů veřejného osvětlení k reklamním účelům

Za stanovených podmínek lze pronajmout k reklamním účelům sloupy veřejného osvětlení

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba (oprávněná fyzická osoba vystupující jménem žadatele)

Podmínky a postup řešení:

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na umístění reklam na sloupech veřejného osvětlení se podává na předepsaném formuláři.
V žádosti žadatel uvede předepsané údaje o žadateli a o reklamě, tj. druh reklamy, její velikost, počet a období, po které budou reklamy umístěny.
K žádosti na dlouhodobý pronájem sloupů veřejného osvětlení nad místními komunikacemi je třeba doložit vyjádření MěÚ Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, a Policie ČR – Dopravní inspektorát Přerov. U dlouhodobého pronájmu sloupů veřejného osvětlení nad státními silnicemi II. a III. třídy je třeba doložit vyjádření Policie ČR – Dopravní inspektorát Přerov a Magistrátu města Přerova, odboru evidenčních správních služeb obecného živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním Žádosti o uzavření nájemní smlouvy na Finančním odboru města Kojetína.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Roční nájemné u dlouhodobého pronájmu:

Tabule do 0,5 m2
2.500 Kč první tabule
   500 Kč každá další tabule téhož nájemce

Tabule do 1 m2
5.000 Kč první tabule
1.000 Kč každá další tabule

Nájemné u krátkodobého pronájmu:
20 Kč/den/1kus

K výši nájemného bude připočteno DPH v platné základní sazbě v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

Vyřizuje se neodkladně, při větším počtu podání dle kapacitních možností pracoviště.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy MěÚ Kojetín
  Dopravní inspektorát Přerov
  Magistrát města Přerova

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020