Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Smlouva o právu k provedení stavby

právo provést stavbu založené smlouvou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická i fyzická osoba starší 18 let.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou je bezdlužnost vůči městu.
Na základě podané žádosti k uzavření smlouvy o právu provést stavbu bude věc projednána v příslušným orgánem města a žadatel bude o výsledku písemně vyrozuměn

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
    po předchozí dohodě se zaměstnancem:
    úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
    pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemná žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu, kde bude uvedena specifikace smlouvy o právu provést stavbu, návrh smlouvy o právu provést stavbu, příp. plná moc k jednání.
K návrhu smlouvy o smlouvě o právu stavby je třeba přiložit snímek katastrální mapy se zákresem stavby, uvést parcelní číslo a katastrální území na kterém se stavba nachází.
V žádosti musí být u fyzické osoby osobní a kontaktní údaje u právnické osoby IČ a kontaktní údaje.

Lhůty pro vyřízení:

Zařazení žádosti probíhá neodkladně, smlouva se uzavírá po rozhodnutí Rady / Zastupitelstva města ve věci.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rada, Zastupitelstvo města

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020