Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ztráty a nálezy

Převzetí nalezených věcí, jejich evidence, dohledání a vydání majiteli věci, vyřazení z evidence.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, který věc nalezl

Občan, který věc ztratil, nebo mu byla odcizena

Podmínky a postup řešení:

 1. Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
 2. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • V případě ztráty věci: vznést dotaz (s podrobným popisem věci) osobně, telefonicky nebo e-mailem na podatelnu Městského úřadu Kojetín.
 • V případě nálezu věci (§ 1052 zák. č. 89/2012, občanský zákoník

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30
  mimo tuto dobu:
  Městská policie Kojetín

  • Jana Bradnová
   budova Masarykovo náměstí 20 -> patro 0 Přízemí -> dveře 24

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz nebo cestovní pas. 


Lhůty pro vyřízení:

1. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
2. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
3. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
(§ 1057 zák. č. 89/2012, občanský zákoník)

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Policie České republiky a případně další.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 15.2.2020