Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna jména a příjmení

Jméno, popř. jména a příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. žádosti zákonných zástupců při splnění podmínek stanovených zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel, občan ČR, fyzická osoba starší 18 let, popř. zákonní zástupci nezletilého, fyzická osoba, která není občanem ČR, pokud má na území ČR povolen trvalý pobyt.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti na příslušném matričním úřadě, předložení potřebných dokladů, uhrazení správního poplatku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • ondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rodný list, popř. oddací list žadatele, nebo RL nezl. dítěte
U rozvedených pravomocný rozsudek o rozvodu
U ovdovělých úmrtní list manžela
Doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
Doklad totožnosti
Souhlas fyzické osoby starší 15 let s provedením změny
Písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny u nezl. dítěte

Správní a jiné poplatky:

Povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného – 100,-Kč
Povolení změny příjmení po rozvodu na příjmení dřívější ve lhůtě po uplynutí 6-ti měsíců od PM rozsudku o rozvodu – 100,-Kč (do 6-ti měsíců bez poplatku)
Povolení změny příjmení dítěte, svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich společné děti, pokud pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezl. dětí  - 100,-Kč
Změna jména nebo příjmení v ostatních případech – 1.000,-Kč.
Změna jména a příjmení v případě transexuality – bez poplatku

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, jmen nebo příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řízení /správní řád/
  Zákon č. 634/2004 S., o správních poplatcích

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022