Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání prvního rodného listu pro novorozence

Matriční doklad – rodný list, vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila. Jde-li o narození státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče

Podmínky a postup řešení:

Podklady pro zápis narození zasílá na příslušnou matriku zdravotnické zařízení, u kterého proběhl porod. V případě domácího porodu podklady doručí na příslušnou matriku otec, matka, popř. jiná osoba, která se o nar. dítěte dozvěděla

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně na příslušném pracovišti.
Podklady pro zápis narození zasílá na příslušnou matriku zdravotnické zařízení, u kterého proběhl porod, po provedení zápisu narození si rodný list dítěte osobně vyzvednou rodiče

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
    po předchozí dohodě se zaměstnancem:
    úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
    pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti, oddací list, rodné listy rodičů, zápis o uznání otcovství (příp. rozsudek o rozvodu matky, úmrtní list)

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
    Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022