Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání duplikátu matričního dokladu

Městský úřad Kojetín – matriční úřad vydává na požádání duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů osob, které jsou zapsány v matričních knihách, uložených u tohoto úřadu (tzn. které se ve správním obvodu úřadu narodily, uzavřely manželství a zemřely)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Matriční úřad vydá matriční doklad:

a) Fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům
b) Pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
c) Statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
d) Fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Matriční úřad dále vydá:

Rodný list - školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních
Úmrtní list – fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.


Podmínky a postup řešení:

Žadatel podá u matričního úřadu žádost o vystavení matričního dokladu. 

Požádá-li fyzická osoba o vystavení matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Žádá-li fyzická osoba – podle písm. a) o vydání matričního dokladu člena rodiny nebo sourozence, je její povinností prokázat příslušný příbuzenský vztah vůči této osobě 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti
Jiné doklady prokazující oprávněnost žadatele (např. matriční doklady jako RL, OL…)

Správní a jiné poplatky:

správní poplatek ve výši 100,-Kč

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  Vyhláška č. 207/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022