Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ověřování podpisů a listin

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Specifické podmínky a postupy neexistují. Legalizací pověřený pracovník ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině uznala za vlastní. 
Při vidimaci není pověřená osoba odpovědná  za obsah, správnost a pravdivost údajů uvedených v listině.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel předloží listiny, které je třeba ověřit nebo na kterých bude ověřen podpis. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K legalizaci (ověření pravosti podpisu) je třeba předložit:
 • platný občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, cizinci - cestovní pas, průkaz k povolení pobytu, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie. 
 • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem podepsala, nebo podpis na ní uznala za vlastní
K vidimaci (provedení shody opisu nebo kopie s listinou) je třeba předložit prvopis, ověřenou vidimovanou listinu, příp. výstup z autorizované konverze dokumentu.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky za ověření každého podpisu na listině 30,- Kč 
Správní poplatky za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30,- Kč za každou i započatou stranu 


Lhůty pro vyřízení:

Vyřizuje se neodkladně, při větším počtu podání dle kapacitních možností pracoviště.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování,
  Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Datum poslední aktualizace: 30.11.2022