Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi pruvodce.gov.cz najdete i na Portálu veřejné správy gov.cz


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem pozemků

Jedná se o pronájem/pacht pozemků ve vlastnictví Města Kojetína.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.

Podmínky a postup řešení:

Písemná žádost je po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v radě města. V případě, že rada města schválí zveřejnění záměru pronájmu/pachtu, je tento záměr zveřejněn na úřední desce města po dobu minimálně 15 dnů. Poté je návrh pronájmu/pachtu opětovně předložen radě města ke schválení. Žadatel je o závěrech jednání informován.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním, doporučujeme předem projednat na příslušném pracovišti
Žádost se podává se specifikací požadavku:
- číslo pozemku, katastrální území, vyznačení pozemku příp. jeho části v katastrální mapě
- uvedení účelu pronájmu/pachtu
- příp. návrh ceny

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemnou žádost, občanský průkaz, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, předmětný pozemek vyznačený v katastrální mapě.

Lhůty pro vyřízení:

Zařazení žádosti probíhá neodkladně, smlouva se uzavírá po rozhodnutí Rady města ve věci.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Rada města

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě schválení jako nájemce/pachtýře uzavření nájemní/pachtovní smlouvy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020