Město Kojetín

Vyhledávání

Potřebuji vyřídit

Průvodce životními událostmi je i na stránkách Ministerstva vnitra ČR – Portálu veřejné správy


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1691

Kód životní situace: j05

Oznámení shromáždění

Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, anebo skupina osob (dále jen "svolavatel").

Podmínky a postup řešení:

Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první. Ke shromáždění není třeba předchozího povolení orgánu veřejné moci, konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.
Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámením úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti vykonává
 a) obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat,
 b) pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu,
 c) krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu,
 d) Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
  po předchozí dohodě se zaměstnancem:
  úterý, čtvrtek: 8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30
  pátek: 8:30 - 11:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V oznámení musí svolavatel uvést:
 a) účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení;
 b) předpokládaný počet účastníků shromáždění;
 c) opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;
 d) má-li jít o průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;
 e) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, dále adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen "adresa místa pobytu"), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje;
 f) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob.
 
Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Správní a jiné poplatky:


Lhůty pro vyřízení:

Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem.
K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

Úřad může za zákonem stanovených podmínek shromáždění zakázat či omezit. O zákazu shromáždění rozhodne úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy oznámení, které obdržel, splňuje náležitosti požadované tímto zákonem. O stanovení podmínek pro konání shromáždění rozhodne úřad do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bylo způsobem podle věty první oznámeno jiné shromáždění na daném místě nebo kdy se dozvěděl o jiných okolnostech odůvodňujících stanovení podmínek konání shromáždění, nejpozději však 2 pracovní dny před konáním kteréhokoliv z dotčených shromáždění.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Majitelé pozemku, na kterém se shromáždění koná

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Povinnosti svolavateli i účastníkům shromáždění stanovuje zákon o právu shromažďovacím.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka: r3cb8hq
  e-mail: epodatelna@radnice.kojetin.cz, podmínkou je elektronický podpis svolavatele

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:


Za správnost návodu odpovídá - obecně: Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: dočasně neobsazeno

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2020

Datum poslední aktualizace: 18.8.2022

Upřesnění a poznámky: