Department VŽPD

DEPARTMENT OF CONSTRUCTION, ENVIRONMENT AND TRANSPORT

Bc. Jiří Stav
vedoucí odboru VŽPD
e-mail: vzpd@radnice.kojetin.cz
 

Jana Bosáková stavební úřad (pro Kojetín I-Město)
Romana Mrázková silniční hospodářství a doprava
Jana Bartková stavební úřad (pro místní části a ostatní obce)
Eliška Izsová životní prostředí
Miloš Pavlík příprava a realizace investic, správa budov

Pracovní náplň odboru naleznete v materiálu s názvem Organizační řád. Od července 2010 vykonává odbor činnosti v rozsahu státní správy i samosprávy uvedeného rozsahu. Ve věcech nájmu, prodeje a pojištění pozemků a staveb se obracejte na Odbor finanční - oddělení správy majetku.

Připravili jsme pro Vás:

 1. informace jak uskutečnit podání na odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

 2. doporučení jak k podáním obstarat formuláře, tak, aby Vaše podání byla v souladu s příslušnými předpisy úplná a tím i co nejrychleji vyřízená ve Váš prospěch.

 3. Informace o poskytovaných grantech a dotacích

Jak uskutečnit podání

Vaše podání, kterými se rozumí nejen návrhy na zahájení řízení, ale i odvolání, návrhy důkazů, vyjádření účastníků řízení apod., adresovaná na Městský úřad Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy (dále jen VŽPD), jsou ve většině případů podáními podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). To znamená, že je nutné podání uskutečnit písemně, v některých případech je přípustné i ústně do protokolu. Využijte proto úředních hodin k tomu, aby jste se poradili jak podání uskutečnit přímo s pracovníky v kancelářích odboru VŽPD, dv. č. 205-207, případně telefonicky, ke kontaktu je Vám k dispozici i e-mail na odbor VŽPD: vzpd@radnice.kojetin.cz

Formuláře

Odbor (VŽPD) Vám vychází vstříc, tím, že lze podání v souladu s příslušnými předpisy uskutečnit na formuláři, který lze vyzvednout v kancelářích odboru. Spolu s vyzvednutím formuláře Vám pracovníci odboru vysvětlí jak ho vyplnit a které přílohy po Vás budou pro úplnost podání požadovat. Pokud jste si jisti, že dokážete i bez naší pomoci vytvořit úplné podání, lze využít mimo stanovených vzorů formulářů z vyhlášek MMR ČR a MZE ČR i vlastní formu podání. K orientaci v předpisech Vám jistě pomohou stránky sbírky zákonů MV ČR.
Seznam příslušných předpisů pro uskutečnění podání a práci odboru VŽPD je uveden níže.

Granty a dotace

- dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR
- dotační programy Ministerstva zemědělství ČR
- dotační programy Ministerstva životního prostředí ČR
- dotační programy Státního fondu životního prostředí ČR (zelená úsporám)
- granty a dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje

Přehled nejdůležitějších předpisů:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování s stavebním řádu (stavební zákon)

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 111/1994., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů

 • zákon č.166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů

Created 16.12.2019 16:22:43 | read 135x | ernest