Department VVŠK

DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS, EDUCATION AND CULTURE

Bc. Jana Nakládalová
vedoucí odboru VVŠK
školství, kultura, civilní ochrana, volby
e-mail: vvsk@radnice.kojetin.cz
 
Michaela Daňková sekretariát, propagace, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů
Jarmila Vašíčková, DiS. matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů
Markéta Vyoralová matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů
Lucie Grufíková přestupky
Jana Bradnová podatelna, podávání informací
Jan Števko správce počítačové sítě - informatik
Bc. Alice Přehnalová sociální pracovnice
Lucie Zlámalová, DiS. sociální pracovnice

Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců a souvislosti tohoto odboru v rámci městského úřadu naleznete v materiálu s názvem Organizační řád.

Výstupy z informačních systémů veřejné správy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Od 14.1.2008 si mohou občané na Městském úřadě Kojetín, kontaktním místě Czech POINT, vyřídit všechny výpisy a záležitosti, které tento systém v tuto chvíli nabízí. Podrobné informace o projektu Czech POINT, o náležitostech potřebných k vydání jednotlivých výpisů a jejich cenu, získáte zde.

Uvedené výpisy jsou pořizovány jako ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (podle § 9 z.č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, rejstřík trestů podle z.č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů), občan je obdrží v listinné podobě a tyto jsou pak veřejnou listinou.

Kdy a kde je možno výstupy obdržet

  • v kanceláři matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí 20

  • v rámci úředních hodin

Připravované změny na úseku občanských průkazů

UPOZORNĚNÍ

S účinností od 01.01.2012 dochází ke změně zákona o občanských průkazech

Od 01.01.2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a dále občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem.

Žádosti o tyto nové typy občanských průkazů bude možno předkládat pouze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností / na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností/. Pro náš správní obvod se jedná např. o Magistrát města Přerova.

Od 01.01.2012 bude žádost o vydání občanského průkazu vyplněna a vytištěna přímo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností a současně při vyřizování žádosti bude pořízena digitalizovaná podoba občana /nepředkládá se fotografie/. 2 fotografie se budou předkládat pouze v případě vyřízení občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, tzv. rychlovky, která se vydává z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.

Matriční úřady budou nadále vydávat potvrzení o občanském průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.

Informace o cestovních pasech

Od 01.09.2006, se na Městském úřadě Kojetín, nenabírají žádosti o cestovní pasy, vzhledem k tomu, že tuto činnost vykonává orgán příslušný k vydání cestovního dokladu (Magistrát města Přerov).

Od 01.07.2011, se do cestovních dokladů nezapisují děti. Rodiče, kteří mají zapsané dítě do 10 let, mohou s tímto dítětem překročit státní hranice České republiky, aniž by dítě mělo svůj vlastní cestovní pas. Tento způsob je možný do 26.06.2012. Od tohoto data musí mít každý občan (včetně dětí) svůj vlastní cestovní pas.

U Městského úřadu Kojetín je možno si vyřídit:

  • cestovní pas pro občany do 15 let bez strojově čitelných údajů (poplatek 1.000,- Kč, platnost 6 měsíců)

  • cestovní pas pro občany starší 15 let bez strojově čitelných údajů (poplatek 1.500,- Kč, platnost 6 měsíců)

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

V rámci sociální práce je poskytováno základní poradenství a sociální pomoc při odstraňování nepříznivé životní situace a také při předcházení jejího vzniku. Služby jsou poskytovány seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, rodinám s dětmi, osobám v hmotné nouzi, nezaměstnaným, osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby, osobám bez přístřeší a osobám s materiálními problémy.

Komplexní poradenství je poskytováno rodinám s dětmi a to v rámci sociálně-právní ochrany dětí, jejímž prostřednictvím stát chrání děti a jejich zájmy. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směrem k obnovení narušených funkcí rodiny. Prostřednictvím sociálně-právní ochrany dětí se sociální pracovnice zaměřují zejména na děti, které zanedbávají školní docházku, páchají přestupky, požívají alkoholické nápoje nebo jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.

Sociálními pracovnicemi je řešena také bytová situace seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním. U sociálních pracovnic je možné si vyzvednout žádosti o nájem v domě s pečovatelskou službou, na jejichž základě je vedena evidence zájemců o byty v domech s pečovatelskou službou.

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Žádost se podává prostřednictvím formuláře „Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou“, který je nutné vyplnit a předložit včetně níže uvedených příloh:
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o nájem v domě s pečovatelskou službou, které si nechá žadatel potvrdit od ošetřujícího lékaře

  • Poučení žadatele

  • Souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Kopie oznámení České správy sociálního zabezpečení o výši důchodu

Formulář žádosti a její přílohy je možné si vyzvednout osobně v úřední hodiny na odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín, v přízemí budovy MěÚ, dveře č. 4 nebo jsou rovněž ke stažení na stránce Formuláře a tiskopisy.

Oznámení přestupku

Obecně
Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

Kde se přestupek oznamuje
Občan může přestupek oznámit na Policii ČR OO Kojetín, Městské policii Kojetín a Městském úřadě Kojetín, odboru vnitřních věcí, školství a kultury a to buď písemným oznámením nebo ústním podáním.

Co potřebujete k oznámení přestupku

  • občanský průkaz

  • uvést při oznámení přestupku - kde, kdy, jakým způsobem byl přestupek spáchán, pachatel, svědci

Poznámka: Přestupky spáchané mezi blízkými osobami a přestupky urážky na cti se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen "navrhovatel") viz. tiskopis "Návrh na projednání přestupku" na stránce Formuláře a tiskopisy. U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

Upozornění: Navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno z důvodu, že se skutek nestal nebo není přestupkem, dále z důvodu, že skutek nespáchal obviněný z přestupku, spáchání skutku, o němž se řízení vedlo, nebylo obviněnému prokázáno nebo navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ač řádně a včas předvolán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu nedostavil, bude uložena povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku, stanovené vyhláškou MV ČR č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb. (paušální částka nákladů řízení činí 1000,- Kč).

Oznámení shromáždění

Obecně
K oznámení shromáždění podle zákona č. 84/1990 můžete použít tiskopis, který naleznete na stránce Formuláře a tiskopisy.

Kde získáte bližší informace
Městský úřad Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury, Masarykovo náměstí 20, na podatelně MěÚ, nebo na sekretariátě starosty města, nebo telefonicky.

 

Termíny svatebních obřadů na rok 2013

Leden 12.01.2013 26.01.2013
Únor 09.02.2013 23.02.2013
Březen 02.03.2013 16.03.2013
Duben 06.04.2013 20.04.2013
Květen 11.05.2013 18.05.2013
Červen 01.06.2013 15.06.2013
Červenec 13.07.2013 27.07.2013
Srpen 10.08.2013 24.08.2013
Září 07.09.2013 21.09.2013
Říjen 05.10.2013 19.10.2013
Listopad 09.11.2013 23.11.2013
Prosinec 07.12.2013 14.12.2013


Snoubenci mohou požádat o povolení uzavření manželství mimo tyto stanovené termíny. Za takové povolení je nutno uhradit správní poplatek ve výši 1.000 Kč., podle zákona č. 634/2004 Sb.,položka 12 písm. c/, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Created 16.12.2019 16:22:43 | read 82x | ernest