Financial department

FINANCIAL DEPARTMENT

Ing. Hana Večeřová, MSc.
vedoucí FO
e-mail: fo@radnice.kojetin.cz
 

Lenka Tomková účetní – příjmy; bankovní operace; DPH
Věra Ježková účetní - výdaje; evidence majetku
Pavla Novotná mzdová účetní
Ing. Hana Galetková výdaje, evidence majetku, dotace
Dana Chytilová Kontrola; příspěvkové organizace; rozpočet; dotace neziskovým org.
Ing. Miloš Psotka Prodeje a převody nemovitostí; věcná břemena; zástavy; energet.hospod
Markéta Calabová městský systém nakládání s odpady – občané; pronájmy bytů
Jiřina Látalová Místní a správní poplatky; půjčky FRB
   
Petra Šachová pokladna; pronájmy nemovitostí a reklamních ploch; pojištění

Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců a souvislosti tohoto odboru v rámci městského úřadu naleznete v materiálu s názvem Organizační řád.

Povinné informace

Rok Rozpočet Závěrečný účet Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
2013 Rozpočet 2013    
2012 Rozpočet 2012    
2011 Rozpočet 2011 Závěrečný účet 2011 Zpráva za r. 2011
2010 Rozpočet 2010 Závěrečný účet 2010 Zpráva za r. 2010
2009 Rozpočet 2009 Plnění rozpočtu 2009 Zpráva za r. 2009

Zastupitelstvo města Kojetína na svém zasedání dne 27.března 2012 projednalo a usnesením Z155/03-12 schválilo Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2011, a to bez výhrad.

Formuláře

Formuláře připravené pracovníky finančního odboru naleznete na stránce Formuláře a tiskopisy.

Rozsah působnosti a příslušný předpis Činnost
obecně závazná vyhláška č. 4/2010
o místním poplatku ze psů

obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

obecně závazná vyhláška č. 5/2010
o místním poplatku ze vstupného

obecně závazná vyhláška č. 6/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

zák.č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
 
připravuje návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

je správcem místního poplatku
 • ze psů

 • za užívání veřejného prostranství

 • ze vstupného

 • za provozování výherního hracího přístroje nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

  poplatek ze psů

 • provádí přihlašování a odhlašování psů

 • vydává evidenční známky pro psy

 • rozhoduje o osvobození od poplatků ze psů

 • provádí vyhledávací činnosti

 • vyměřuje poplatek podle sazebníku

 • sleduje platby

  poplatek za užívání veřejného prostranství

 • vyměřuje místní poplatek podle sazebníku na základě oznámení uživatele veřejného prostranství

 • provádí vyhledávací činnost

 • posílá výzvy ke splnění oznamovací povinnosti

 • kontroluje výměru a dobu užívání veřejného prostranství

 • sleduje platby

  poplatek ze vstupného

 • vyměřuje místní poplatek podle sazebníku

 • sleduje platby

  poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

 • vyměřuje místní poplatek podle sazebníku

 • sleduje platby

zák.č.634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyměřuje správní poplatek z provozování tombol

 • vyměřuje správní poplatek za provozování výherních hracích přístrojů

 • vyměřuje správní poplatek při podávání žádostí o prominutí poplatku, jeho posečkání, nebo povolení splátek

zák.č.202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • rozhoduje o povolení tomboly

 • rozhoduje o povolení umístění výherních hracích přístrojů

zák.č.280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

zák.č.500/2004 Sb.
o správním řízení (správní řád)
 • provádí vymáhání poplatků, pokut a nákladů řízení

 • zasílá výzvy k zaplacení nedoplatků

 • provádí exekuce

obecně závazná vyhláška č. 1/2002
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovistostí

zák.č.338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • připravuje návrh obecně závazné vyhlášky o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovistostí

Hlavní pokladna MěÚ Kojetín

Do pokladny se provádí příjem hotovosti na podkladě složenek, nebo jiných podkladů pro platbu. Z pokladny se provádí výdej hotovosti po předložení občanského průkazu a dle vystavené faktury za zboží a práce, dle pokladních dokladů nebo jiných potvrzení.

 
Created 16.12.2019 16:22:43 | read 40x | ernest