Town council

TOWN COUNCIL

Radu města zvolilo na ustavujícím zasedání dne 8.11.2010 Zastupitelstvo města Kojetína v sedmičlenném složení. Kompetence a úkoly rady jsou stanoveny zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.

Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím připravených usnesení.

Radě města je mimo jiné vyhrazeno:

  • zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu

  • vydávat nařízení obce

  • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města

  • stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu

  • kontrolovat plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce

  • a další (viz zákon

Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města pořizuje ze svých schůzí zápis, který je uložen u městského úřadu k nahlédnutí. Usnesení Rady města Kojetína je zveřejňováno na úřední desce MěÚ Kojetín (i v elektronické podobě).

Composition

16.12.2019 16:22:43 | read 21x | ernest | Full article
 

Commissions and special organs

16.12.2019 16:22:43 | read 23x | ernest | Full article
 
Created 16.12.2019 16:22:42 | read 79x | ernest