Town deputies agency

O současném složení zastupitelstva města rozhodly komunální volby, které proběhly ve dnech 15.-16.10.2010. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kojetín proběhlo 8.11.2010 v 17 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra na Masarykově náměstí.

Pravomoc zastupitelstva města vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce; ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Mimo jiné zastupitelstvu města je vyhrazeno:

  • schvalovat program rozvoje územního obvodu města

  • schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města

  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny

  • vydávat obecně závazné vyhlášky

  • a další (viz zákon)

Zastupitelstvo města se schází podle potřeby nejméně jedenkrát za 3 měsíce.
Zasedání zastupitelstva města je veřejné. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který je uložen na sekretariátě MěÚ Kojetín k nahlédnutí. Usnesení z jednání zastupitelstva se pravidelně zveřejňuje na úřední desce MěÚ Kojetín (i v elektronické podobě).

 

Composition

16.12.2019 16:22:42 | read 38x | ernest | Full article
 

Committees

16.12.2019 16:22:42 | read 29x | ernest | Full article
 
Created 16.12.2019 16:22:42 | read 23x | ernest