Město Kojetín

Vyhledávání

Nejpoužívanější právní předpisy

Nejpoužívanější právní předpisy odborem výstavby, životního prostředí a dopravy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a o změně některých zákonů
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 353/1999 Sb., zákon o prevenci závažných havárií
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci
Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Vytvořeno 19.2.2020 11:35:30 | přečteno 517x | j.stav