Město Kojetín

Vyhledávání

Nejpoužívanější právní předpisy

Nejpoužívanější právní předpisy odborem vnitřních věcí, školství a kultury

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 111/2006, Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstvem krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech národnostních menšin
zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech české republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území republiky
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
zákon č. 352/2001 Sb., o užívání symbolů České republiky a o změně některých zákonů
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní-ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 6/2002 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)
Nařízení EU 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavku na předkládání některých veřejných listin
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ovýši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních lidských práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů
ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních správ a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zák. č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
vyhláška č. 409/2003 Sb., o provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,
vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů  
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),

Vytvořeno 19.2.2020 11:35:40 | přečteno 317x | j.stav