Město Kojetín

Vyhledávání

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

1. Název

Město Kojetín

2. Důvod a způsob založení

Město Kojetín je jako základní územně samosprávný celek založen na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Kontaktní údaje města

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-1883093339/0800
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně městského úřadu.

6. IČ

00301370

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00301370

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
V písemné podobě jsou k nahlédnutí na MěÚ Kojetín, sekretariátu starosty.
V písemné podobě jsou k nahlédnutí na MěÚ Kojetín, finančním odboru.
V písemné podobě jsou k nahlédnutí na MěÚ Kojetín, odboru výstavby, životního prostředí a dopravy.

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu MěÚ Kojetín, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města nebo do datové schránky města.
Poskytnuté informace na základě žádosti.

10. Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na MěÚ Kojetín. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu. Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města nebo do datové schránky města.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Kompletní výčet právních předpisů města je dostupný na internetových stránkách města v nabídce pod Městským úřadem a jednotlivými odbory MěÚ Kojetín:
Znění právních předpisů je dostupné v aplikaci Ministerstva vnitra ČR.
11.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách města v nabídce pod Městem Kojetín, Obecně závazné vyhlášky a nařízení a vnitřní předpisy v nabídce Předpisy vydané Radou města. V písemné podobě včetně jejich evidence jsou k nahlédnutí na MěÚ Kojetín, sekretariátu starosty.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
ikona souboruSazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
V písemné podobě je k nahlédnutí na MěÚ Kojetín, sekretariátu starosty.
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona nebyla dosud přijata.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
ikona souboruVzor licenční smlouvy uzavřené s Městem Kojetín. V písemné podobě je k nahlédnutí na MěÚ Kojetín, odboru vnitřních věcí, školství a kultury.
13.2 Výhradní licence
Město v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V písemné podobě jsou k nahlédnutí na MěÚ Kojetín, odboru vnitřních věcí, školství a kultury.

Informace podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy 
jsou dostupné na internetových stránkách města v nabídce pod Městským úřadem Kojetín, Potřebuji vyřídit. Obecně formulované jsou pak na Portálu veřejné správy


Vytvořeno 18.5.2020 14:24:30 - aktualizováno 18.5.2020 15:02:51 | přečteno 946x | j.stav