Město Kojetín

Vyhledávání

Odpady – městský systém

informace o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu, o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému za rok 2021

1) Oddělené soustřeďování komunálního odpadu je podrobně stanoveno Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Kojetína, která nabyla účinnosti dne 1.1.2022

2) Využití a odstranění komunálního odpadu je podrobně uvedeno v Plánu odpadového hospodářství města Kojetína pro období 2016 - 2025 v článku 1.3.1 – Způsoby nakládání s odpady obce a způsob jejich využití nebo odstranění

3) Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu je uvedeno rovněž v Plánu odpadového hospodářství města Kojetína pro období 2016 - 2025 v závazné části 2.1 Předcházení vzniku odpadů

4) Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému

a) Počet obyvatel: 6 078
b) Počet a objem nádob občanů na směsný komunální odpad, četnost svozů: 1662/ svoz po 14 dnech
c) Počet a objem kontejnerů na tříděný odpad, četnost svozu:
    - Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou nádoby velikosti 1100 l, 240 l a 120 l, jsou označeny příslušnými nápisy a zcela nebo částečně barevně odlišeny a jednorázově do velkoobjemových kontejnerů 3–10 m3.
    - Papír 53/týdně
    - Plast 55/týdně
    - Sklo bílé 0
    - Sklo barevné 36/podle potřeby až 3 týdny
    - Kovové odpady 8 (sběrný dvůr)
    - Jedlé oleje a tuky nemáme (sběrný dvůr)
    - Biologický odpad 1680/ 1 x za 14 dnů
d) Objemný odpad – svoz objemného odpadu je zajišťován celoročně na sběrném dvoře. V místních částech Kojetín II – Popůvky a Kojetín III-Kovalovice mobilním svozem 2 x ročně (pátek–sobota) do velkoobjemových kontejnerů 10 m3, na předem vyhlášených stanovištích, které jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kojetína a letácích doručených do schránek.
Nebezpečný odpad – mobilní svoz 2x rok, sběr předem na jedno místo, SSO, jinak: 2x ročně mobilní sběr firmou BIOPAS Kroměříž, na předem vyhlášených stanovištích, které jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kojetína a letácích doručených do schránek. Celoročně na sběrném dvoře.

5) Množství odpadů za roky 2018-2022
Kat. číslo
Ktg
Název odpadu
2018/t
2019/t
2020/t
2021/t
2022/t 
080318
O
Odpadní tiskařský toner
0,041
0,058
0,006
0,027
 
150101
O
Papírové a lepenkové obaly
64,545
70,227
101,668
0
     0  
150102O
O
Plastové obaly
1,395
0
0
0
150105
O
Kompozitní obaly
1,9
0,138
0
0
 
150107
O
Skleněné obaly
73,089
72,167
78,894
0
0
150110
N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
8,318
9,521
8,837
9,629
 
150102
N
Adsorbční činidla
0,002
0,0505
0
0
 
170102
O
Cihly
16,217
3,02
13,04
10,065
3,655
170106
N
Směsi nebo oddělené frakce betonu
17,8
33,845
24,31
0
 
170107
O
Směsi nebo oddělené frakce betonu
2,16
14,57
9,96
3,4
4,960  
170411
O
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
0,925
1,705
1,52
1,345
0,440  
170604
O
Izolační materiály
14,92
16,61
17,765
22,051
15,720  
170605
N
Stavební materiály obsahující azbest
9,21
0
9,597
32,82
19,700  
180103
N
Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky
0,011
0,007
0,01375
0,025
0,051000  
200101
O
Papír a lepenka
1,23
0
0
113,952
109,490
200102
O Sklo
 
 
 
75,719
81,770  
200110
O
Oděvy
17,795
15,849
13,972
12,03
13,675
200111
O
Textilní materiály
17,19
20,76
24,095
4,35
 
200119
N
Pesticidy
0,117
0,124
0,045
0,186
0,299
200125
O
Jedlý olej a tuk
0,01
0,027
0,146
0,439
0,074
200126
N
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 05
0,14
0,28
0,272
0,995
0,8550
200127
N
Barvy, tiskařské barvy, lepidla
 
 
 
3,135
11,55600
200132
N
Jiná nepoužitá léčiva
0,0265
0,078
0,068
0,0695
0,046500  
200133
N
Baterie a akumulátory
0,02
0
0,15
0
 
200138
O
Dřevo
58,987
35,48
1,635
4,83
1,290000  
200139
O
Plasty
87,619
90,206
90,424
93,821
98,761
200140
O
Kovy
20,3095
21,417
30,705
25,7
20,270
200201
O
Biologický odpad
571,23
737,00
640,77
651,47
558,150
200203   O Jiný biologický nerozložitelný odpad     18,240 
200301
O
Směsný komunální odpad
1361,61
1311,47
1303,63
1297,61
1241,737
200302
O
Odpad z tržišť
53,00
48,98
54,62
49,46
50,220000  
200307
O
Objemný odpad
340,475
333,068
488,301
578,60
459,260 


6)Náklady na provoz obecního systému
návrh
očekávané
skutečnost
skutečnost
skutečnost
položka
Popis
2022
2021
2020
2019
2018
4*
dotace SFŽP "Separace a svoz bioodpadu v Kojetíně (svoz.auto a kontejnery) "
1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu OBČANÉ  (MPKO)
4 438000,00
4 235326,00
4 110479,56
4 081699,73
3 442661,00
2111
Poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelů a popl. za uložení na SD
550000,00
580000,00
608125,92
451609,00
486815,00
2133
Příjmy z pronájmu auta na svoz bioodpadu
0,00
0,00
24200,00
290400,00
290400,00
2212
Sankční platby přij.od jiných (pokuty ekolog.fond)
0,00
31500,00
12000,00
500,00
2324
Přijaté  příspěvky  za třídění odpadu (EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN,TextilEco)
750000,00
750000,00
829789,40
827837,80
775190,00
PŘÍJMY CELKEM
5 738 000,00
5 596 826,00
5 584 594,88
5 651 546,53
4 995 566,00
5137
pořízení kontejnerů a nádob na bioodpad pro občany
60000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5164
pronájem velkoobjemových kontejnerů
41 000,00
22506,00
32806,50
19920,00
21924,00
5169
nákup služeb (sběr, svoz a uložení odpadu, úklid černých skládek,kamery SD)
11 300000,00
10 169700,00
8 529770,00
7 572921,74
6 970350,00
5171,5123
Opravy kontejnerů a kont .stání, opravy na SD
125000,00
280 000,00
122496,36
82019,81
99 148,00
5
Běžné výdaje
11 526000,00
10 472206,00
8 685072,86
7 674861,55
7 091 422,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
11 526 000,00
10 472 206,00
8 685 072,86
7 674 861,55
7 091 422,00
3
Kapitálové příjmy (prodej auta na svoz Bioodpadu -Technisu)
0,00
0,00
1693500,00
0,00
0,00
6
Kapitálové výdaje (pořízení auta na SVOZ ODPADU,  investice SD)
0,00
0,00
0,00
43371,00
0,00
ROZDÍL CELKEM  (PŘÍJMY-  VÝDAJE)
-5 788 000,00
-4 875 380,00
-1 406 977,98
-2 066 686,02
-2 095 856,00

 - pro rok 2021 schválilo ZM navýšení poplatku MPKO na 790 Kč/poplatníka
 - pro rok 2022 je poplatek MPKO 790 Kč/poplatníka dle OZV č. 1/2021
 - pro rok 2023 je poplatek MPKO 790 Kč/poplatníka dle OZV č. 4/2022

Harmonogram svozu biologického odpadu

14denní cyklus v období březen-listopad

26.8.2021 12:39:28 | přečteno 548x | j.stav | Celý článek
 

Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu

14 denní cyklus

26.8.2021 12:39:34 | přečteno 448x | j.stav | Celý článek
 

Přechodná stanoviště svozu biologického odpadu

Termín přistavení kontejnerů bude upřesněn na letácích doručených do jednotlivých nemovitostí

26.8.2021 12:39:40 | přečteno 226x | j.stav | Celý článek
 

Sběrný dvůr

Družstevní 1364, 75201 Kojetín

26.8.2021 12:39:48 | přečteno 923x | j.stav | Celý článek
 

Seznam stanovišť kontejnerů na kov

šedé nádoby

26.8.2021 12:39:58 | přečteno 366x | j.stav | Celý článek
 

Seznam stanovišť movité věci – oděvy obuv a textil

bílé kontejnery

26.8.2021 12:40:04 | přečteno 332x | j.stav | Celý článek
 

Seznam stanovišť zvláštních nádob na sběr tříděného odpadu

barevné kontejnery (sklo, papír, plasty, nápojové kartony)

26.8.2021 12:40:18 | přečteno 287x | j.stav | Celý článek
 
Vytvořeno 26.8.2021 12:33:37 - aktualizováno 17.1.2023 14:46:49 | přečteno 4066x | j.stav