Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003872

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Celkové zdroje: 484 592 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2018/19

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2018 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2018 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 26.4.2018                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠLeden v MŠ Kojetín

Začátkem ledna, hned po vánočních prázdninách jsme se opět setkali v obou mateřských školách odpočatí, plní dojmů z Vánoc a příchodu Nového roku.V prvním týdnu jsme oslavili příchod Tří králů, které do Betléma přivedla betlémská hvězda. Aby ten návrat byl veselejší, přijelo za námi divadlo „Úsměv“ z Přerova s hudební pohádkou „Bába Chřipka“. Také jsme v obou mateřských školách přivítali „Kašpárka“ s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní učitelky.

Od středy 9. ledna nejstarší děti z „Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybiček“ zahájily saunování spojené s relaxačním a dechovým cvičením v rehabilitačním centru na poliklinice. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, každá skupina dochází na tento program jeden krát týdně. Zde mají možnost pod vedením fyzioterapeuta provádět relaxační cvičení a pod dohledem pedagoga probíhá saunování dětí a relaxace. Tato spolupráce s Relax centrem je dlouholetá, osvědčená a potrvá do konce března.

Děti ze „Sluníček“ se s radostí zapojily do výroby krmítek pro ptáčky a zavěsily je na strom školní zahrady. Ke konci ledna proběhla ve třídě „Pastelek“ a „Sluníček“ zimní olympiáda. Děti zapálily olympijskou pochodeň, seznamovaly se se zimními sporty a měly možnost se dokonale vyřádit ve sportovní hale při turnaji ve fotbale a florbale. Všichni soutěžili s plným nasazením, a tak každý účastník turnaje byl za svou snahu oceněn drobnou odměnou.

Oblíbenou dětskou zábavou je stavění sněhuláků, bobování a sjíždění všech malých kopečků. Doufáme, že sněhová nadílka k nám bude štědřejší a dopřeje nám alespoň trochu sněhu a s ním spojené zimní radovánky jak na kopci za mateřskou školou tak na školních zahradách.

A co nás čeká v únoru? Chystáme se s baťůžky plnými dobrůtek za zvířátky do polí ke krmelci. Těšíme se na další divadélko a hlavně na konec února, kdy pro děti chystáme v obou mateřských školách karneval, při kterém děti předvedou své masky, všichni si zatančí a zahrají soutěživé hry.


vedení MŠ Kojetín  Divadlo v MŠ


Rehabilitační cvičení


Stavění sněhuláků


Výroba krmítek


Tříkrálový týden v Pastelkách


Tříkrálový týden v Rybičkách