Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


  

Zápis

do Mateřské školy Kojetín

  

 

pro školní rok 2019/20


se bude konat ve čtvrtek 2.května 2019

 od 10.00 – 15.00 hod.

 v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10


 Přijďte s dětmi!

 S sebou si přineste: občanský průkaz a rodný list dítěte.



 Zápis je pro děti, které nastoupí do MŠ od září 2019

 (případně v průběhu školního roku)



Dle školského zákona platí povinné předškolní vzdělávání.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájeni povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.



 MŠ nabízí:

  •  Saunování a rehabilitační cvičení, předplavecký výcvik
  •  Rozšířenou TV a cvičení ve sportovní hale.
  •  Program „školička“ a „malý zahradník“.
  •  Tvořivé práce v keramické dílně.
  •  Spolupráci se ZUŠ Kojetín, knihovnou, DDM, logopedkou.
  •  Dopravní výchovu na dopravním hřišti, kulturní pořady atd.

 Tel: 581 761 836                                                                               www.kojetin.cz/ms


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003872

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Celkové zdroje: 484 592 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.



Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2018/19

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2018 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2018 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 26.4.2018                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠ



Vítáme tě, jaro!

Jaro se konečně probudilo! Přichází k nám dny plné jarního sluníčka, hřejivého počasí a rozkvetlých květin jako předzvěst příchodu velikonočních svátků. Březen byl v mateřské škole opět velmi rušný a pestrý. Děti se definitivně rozloučily se zimou vynesením Morany, kterou vhodily do řeky Moravy a všichni s obrovským nadšením sledovali, kam až dopluje.

Na závěr si zazpívali a přivítali jaro zvoláním: „ Hu, hu, hu, jaro už je tu!“. Obě školičky se převlékly do jarní výzdoby a vše, co patří k zimě, je již minulostí.

Ve čtvrtek 21. března za námi přijelo divadlo z Ostravy s „Loupežnickou pohádkou“, která byla plná humoru a písniček.

V úterý 26. března byly dveře obou mateřských škol otevřeny pro všechny naše příznivce. Ve třídě „Pastelek“ byla připravena výtvarná dílna, kde si děti za pomoci svých rodičů a učitelek mohly zhotovit malé výrobky – kreslily jarní květiny, seznámily se s technikou lepení a malování pěnovou barvou a hrály interaktivní hry. V deset hodin pak zahrály paní učitelky malým návštěvníkům v obou mateřských školách maňáskové divadlo, které ještě zopakovaly pro děti ze všech tříd mateřské školy. Všichni, kteří se dostavili, měli možnost prohlédnout si jarní výzdobu a kroniky školy. Přítomné děti si na rozloučenou odnesly malý dárek, který si pro ně připravili starší kamarádi za pomoci svých učitelek.

V pátek 29. března jsme ukončili po třech měsících saunování spojené s cvičením v rehabilitačním středisku na Poliklinice Kojetín. Tato spolupráce je již tradiční, děti navštěvují saunu rády a současně má tato naše aktivita prokazatelný vliv na snížení nemocnosti dětí. Poděkování patří všem pracovníkům rehabilitace za příjemné prostředí, za vstřícnost a profesionální přístup.

A co nás čeká v dubnu? Pojedeme s dětmi opět do Kroměříže na dopravní hřiště, ale hlavně se těšíme, až po dlouhé zimě budeme moci zase využívat prostory školních zahrad.


vedení MŠ Kojetín  



Cvičení ve sportovní hale


Divadlo v MŠ


Rehabilitační cvičení


Hry v Koťátkách