Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003872

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Celkové zdroje: 484 592 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2018/19

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2018 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2018 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 26.4.2018                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠŘíjen v Mateřské škole Kojetín

Podzim si dal letos načas a léto se jen těžko pouštělo své nadvlády. Postupně se příroda začala barvit do podzimních barev a tak si děti při vycházkách mohly všímat proměn počasí i přírody. Podzimní příroda je nejen krásná, ale nabízí pestré využití svých darů a přímo vybízí k tvořivosti. Tvůrčí nálada se přenesla do všech tříd v obou mateřských školách. Vznikala přehlídka nápaditých a velmi zdařilých výrobků, které zdobí prostory obou školiček.

Ve středu 3. října jsme v obou mateřských školách přivítali divadlo Silesia Ostrava s pohádkou „Budulínek“. Pohádka byla proložena písničkami, vtipem, kouzlem, ale také i přímým kontaktem s dětmi.

Od začátku října všechny děti z obou MŠ zahájily cvičení ve sportovní hale. Mají tak možnost dokonale se vyřádit ve sportovním prostředí a jsou z toho doslova nadšené. Tato aktivita probíhá jedenkrát týdně a potrvá do konce května 2019.

Od pátku 5. října začal pro velkou část nejstarších dětí tříměsíční předplavecký výcvik v plaveckém areálu v Přerově, který potrvá až prosince. Děti se jedenkrát týdně seznamují s vodou, učí se základům plavání a celkově si vytvářejí kladný vztah k vodě a plavání. Bezpečnost dětí zajišťují kvalifikovaní lektoři a náš pedagogický dohled. Po ukončení kurzu dostanou tradiční „Mokré vysvědčení“.

V úterý 9. října navštívily děti ze starších tříd služebnu PČR v Kojetíně. Seznámily se s prací policisty a prohlédly si služebnu. Každý si mohl vyzkoušet, jak se střílí na terč, prohlédnout policejní vůz – který nám i na závěr zahoukal.

V průběhu měsíce října se také seznámily děti ze třídy Pastelek s keramickou dílnou DDM Kojetín. Nejdříve si prohlédly velkou keramickou pec, seznámily se s keramickou hlínou a potom se pustily do výroby vánočního dárku pro své nejbližší. Navštívili jsme i soukromého zemědělce Jaroslava Minaříka. Prohlédli jsme si zemědělské stroje a seznámili se s jejich uplatněním. Děti s nadšením přivítaly tuto možnost a se zaujetím prožily příjemné dopoledne.

Nejlákavější akcí tohoto měsíce se stal již 14. ročník drakiády, který se konal za krásného slunečného počasí v úterý 16. října v areálu školní zahrady a na přilehlém kopci u sportovní haly. Po úvodním přivítání jsme odstartovali básničkou o dráčkovi pouštění draků. Součástí drakiády bylo také opékání špekáčků a zpívání písniček s kytarou. K tomu se podával teplý čaj a nějaká ta dobrota. Na závěr se všem malým účastníkům rozdávaly medaile, diplomy a sladká odměna. Všichni se rozloučili hlasitým pokřikem „Hurá, hurá, hurá“ a rozešli se s přáním, aby ta příští 15. drakiáda dopadla tak parádně jako ta letošní. Poděkování samozřejmě patří všem, kdo se na organizaci akce podíleli.


vedení MŠ Kojetín  Divadlo Silesia v MŠ


Návštěva PČR


Drakiáda


Drakiáda


Drakiáda