Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Zápis do Mateřské školy Kojetín

pro školní rok 2018/19

se bude konat ve čtvrtek 3.května 2018

od 10.00 do 15.00 hod.

v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10


Přijďte s dětmi!

S sebou si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.


Zápis je pro děti, které nastoupí do MŠ od září 2018
(případně v průběhu školního roku)


Novela školského zákona zavádí povinné předškolní vzdělávání . 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájeni povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 


MŠ nabízí:

 • saunování a rehabilitační cvičení
 • předplavecký výcvik
 • rozšířenou TV a cvičení ve sportovní hale
 • program "školička" a "malý zahradník"
 • tvořivé práce v keramické dílně
 • výuku anglického jazyka
 • spolupráci se ZUŠ Kojetín, knihovnou, DDM, logopedkou
 • dopravní výchovu na dopravním hřišti
 • kulturní pořady atd.


Dále nabízíme:

 • Možnost předškolního vzdělávání v místě bydliště bez nutnosti dojíždění, možnost umístění dítěte v budově na náměstí, či v Hanusíkově ulici. Přijímáme i děti z okolních vesnic.
 • Přijímáme děti i v průběhu školního roku.
 • Provoz školy-možnost dovést dítě do 9.00hod, jsme schopni se přizpůsobit individuálním požadavkům rodičů, umožňujeme přístup za dítětem, zejména v době adaptace na prostředí MŠ.
 • Provoz školy je zajištěn i v době vedlejších a z větší části i v době hlavních prázdnin.
 • Příjemné prostředí obou mateřských škol. Prostory i vybavení, sociální zařízení obou budov byly za poslední období zrekonstruovány, vybavení obou škol se modernizuje, obě školní zahrady jsou velké,taktéž zrekonstruované a pravidelně udržované. Opět připravujeme na jaro program“malý zahradník“.
 • Plně kvalifikovaný pedagogický sbor, snažíme se o partnerské vztahy a spolupráci s rodiči, pravidelně informujme a radíme rodičům ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí. Řešíme požadavky, podněty a přání.
 • Odpolední klidový režim, relaxace. Nejstarší děti se v odpoledním čase zapojují do programu “školička“ (předmatematické a předčtenářské dovednosti, grafomotorika), navštěvují kroužek anglického jazyka.
 • Rozdělení tříd dle věkově blízkých skupin, tudíž je zde možná cílená práce směrem k dané věkové skupině, k potřebám dětí. Individuální vzdělávací programy pro děti s odkladem školní docházky.
 • Po celý rok spolupracujeme s rodiči našich dětí, se Školní jídelnou Kojetín , základními školami, Základní uměleckou školou, s DDM Kojetín, MěKS Kojetín, knihovnou, rehabilitací na poliklinice…. 


Přijďte, jste vítáni !logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003872

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Celkové zdroje: 484 592 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2017/18

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2017 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2017 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 25.5.2017                                                                                                  Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠDuben v MŠ Kojetín

První dubnové sluneční dny vylákaly děti na školní zahrady. S nadšením se také těšily, až se z nich opět stanou malí zahradníci, prokypří hráběmi půdu ve svých zahrádkách a zasejí semínka hrášku, mrkve, zasázejí sazenice kedlubnů…Ve třídě „Pastelek“ děti zasadily do truhlíku semínka rajčat, s nadšením je zalévaly a pozorovaly, jak sazeničky rostou, aby si je mohly vysázet do své zahrádky. Předtím ale proběhly sadové úpravy a opravy hracích prvků, které po zimě potřebovaly nutnou údržbu. Od poloviny dubna jsme také na školním hřišti v MŠ na Masarykově náměstí začali budovat nové hrací prvky - děti budou mít zastíněné pískoviště a v horní části zahrady bude nově instalován hrací prvek „auto s tělocvičnou“.

V pátek 13. dubna proběhl den otevřených dveří na hasičské zbrojnici.Byl to Den požární bezpečnosti záchranného sboru. Děti si prohlédly auta, jejich vybavení, obleky a nástroje, které používají. N zkoušku si mohly sednout za volant záchranných vozů, poslechly si zvuk sirény a obdivovaly rychlý sjezd hasičů po tyči dolů do garáží. Poděkování patří všem hasičům za vyvedené ukázky a těšíme se na další návštěvu.

V pátek 20. dubna nejstarší děti z obou mateřských škol hned ráno odvezl autobus do Kroměříže na dopravní hříště. Navázali jsme tak na podzimní návštěvu. Děti se v první části ve skupinách seznámily s dopravním hřištěm pod vedením Městské policie Kroměříž a procvičily si znalost dopravních značek. V hlavní části trénovaly nasedání, rozjezd i zabrzdění kola, ale hlavně samotnou jízdu na kolech a koloběžkách s dodržováním pravidel silničního provozu.

V pondělí 23. dubna navštívilo obě školy Divadlo dětského diváka z Přerova s pohádkami „Budulínek“ a „Zazvonil zvonec a je tu pohádka“. Ani Kašpárek na nás nezapomněl a přišel za námi s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní učitelky.

Koncem měsíce se v mateřské škole slétly čarodějnice a čarodějové na svůj každoroční rej. Všichni si poslechli příběh o čarodějnici Hexaně z vesnice „Ježibabí lhota“, naučili se písničku „Čarodějka na koštěti“ a plnili kouzelnické úkoly: např.slalom na koštěti, hod košťátkem, přeskakování ohniště. Na závěr vypukl pravý čarodějnický rej a různé taneční kreace při písničce „Na svatého Jána“. Den plný čarování a kouzel se nám moc vydařil.

A co nás čeká v květnu? Chystáme zápis do mateřské školy, nejvíce očekávanou akcí jsou ale každoročně oslavy svátku našich maminek. V druhé půlce května vyrazíme na školní výlet do ZOO Lešná. Nejvíc se těšíme, že budeme využívat obě školní zahrady ke sportování a hrám.


vedení MŠ Kojetín  Dopravní hřiště


Dopravní hřiště


Hry na školní zahradě


Kašpárek v MŠ


MŠ Masarykovo - rekonstrukce šk. hřiště


MŠ Masarykovo - rekonstrukce šk. hřiště


MŠ Masarykovo - budoucí nová průlezka


Návštěva u hasičů


Program Školička