Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Vážení rodiče,

 

po projednání s Radou města Kojetín 

bude v návaznosti na hlavní školní prázdniny

provoz Mateřské školy Kojetín přerušen ve dnech

od 15.7.2019 - 9.8.2019

Přerušení provozu je z důvodů provozních a organizačních. 

Provoz bude opět zahájen  12.8.2019


Nahlaste, prosím, p. učitelkám závazně, jak bude Vaše dítě v době prázdninového provozu docházet - do 14.června.

Odhlašování, či přihlašování dětí do MŠ v době prázdnin 
(= změny v předběžně nahlášené docházce)
bude možné  den předem do 13.00 hod (tel. nebo osobně v MŠ).

 

Prázdninový provoz bude  od 1.do12. července a od 12. do 30.srpna pouze v budově v MŠ v Hanusíkově ulici

Tel: 58 76 18 36


V Kojetíně 22.5.2019                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠlogolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003872

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Celkové zdroje: 484 592 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2019/20

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2019 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2019 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 27.5.2019                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠKvěten v MŠ Kojetín

Měsíc květen nám přinesl plno zajímavých zážitků a činností. Hned začátkem května proběhl zápis do MŠ pro děti, které nastoupí od září do mateřské školy. Připravili jsme pro nováčky výtvarnou dílnu a malé dárky, aby na tento den měli hezkou vzpomínku. Ani Kašpárek na nás nezapomněl a přišel za námi s maňáskovou pohádkou, kterou zahrály dětem paní učitelky.

Druhý květnový týden jsme slavili svátek všech maminek. Společně s třídními učitelkami připravily tedy děti sváteční setkání pro své nejbližší a potěšily je nejen básničkou, písničkou a hranou pohádkou, ale také ukázaly, jak jsou pohybově nadané. Každou maminku potěšil i vlastnoručně vyrobený dárek, výrobek z keramiky nebo poštou zaslané přáníčko. Za vše sklidily děti rozzářené úsměvy a velký potlesk všech přítomných.

Další společnou akcí MŠ je každoroční školní výlet. Letos čekala děti v úterý 21. května 2019 a ve středu 22. května 2019 cesta za poznáním exotických zvířat do ZOO Lešná. Měli jsme možnost vidět zvířata, o nichž jsme si celý týden vyprávěli ve třídách a zblízka jsme se mohli seznámit s prostředím, ve kterém žijí. Těšili jsme se také na dobroty z baťůžku a na pořádný řízek, který nám přichystaly paní kuchařky ve školní jídelně. Zážitků bylo plno a vůbec se nám nechtělo z výletu domů.

Žáci ze ZŠ nám. Míru pod vedením paní učitelky Markéty Matějkové si pro děti z obou MŠ připravili v rámci dramatické výchovy k MDD divadelní vystoupení. Zahráli nám čtyři pohádky – Princezna na hrášku, Tři prasátka, Jak šlo vejce na vandr a Červenou Karkulku. Za povedené vystoupení patří poděkování žákům i paní učitelce a těšíme se na další setkání.

Před námi je už ale jen poslední měsíc školního roku – červen. Pro některé předškoláky úplně poslední v mateřské škole. Proto plánujeme slavnostní rozloučení s těmito dětmi v obřadní síni MěÚ Kojetín. Těšíme se také na návštěvu dětského oddělení kojetínské městské knihovny, děti ze třídy Pastelek, Sluníček a Rybiček se půjdou podívat do1.tříd ZŠ nám. Míru. Jsou před námi ještě poslední společné dny před prázdninami a tak doufáme, že ten červen bude plný sluníčka!!!


vedení MŠ Kojetín  Besídka ke Dni matek - Berušky


Besídka - Rybička


Pozvánka na oslavu - Sluníčka


Rej čarodějnic - Sluníčka


Sázení - Rybičky


Zápis do MŠ