Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Nabídka pracovního místa – učitelka MŠ

Mateřská škola Kojetín přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy na zástup za nemoc.
 Jedná se o práci konanou na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.
Pracovní úvazek 1,0 

 Předpoklady pro výkon práce: 

  • splnění odborné kvalifikace podle §6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů 
  • bezúhonnost, zdravotní způsobilost 
  • praxe vítána

Informace : v kanceláři školy, tel 581 76 18 36 (případně 607 577 044)


V Kojetíně dne 12.9.2017

Mgr. Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003872

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Celkové zdroje: 484 592 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2017/18

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2017 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2017 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 25.5.2017                                                                                                  Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠŘíjen v Mateřské škole Kojetín

Léto je nenávratně pryč a podzim se naplno ujal vlády. Děti si při vycházkách všímají podzimu v jeho proměnách, jak hraje barvami od červené až po žlutou. To by nedokázal namalovat žádný malíř. Podzimní příroda je nejen krásná, ale nabízí pestré využití svých darů a přímo vybízí k tvořivosti. Tvůrčí nálada se přenesla do všech tříd v obou mateřských školách. Děti s nadšením kreslily šípkový keř, zdobily jej z nasbíraných šípků, dlabaly dýně, otiskovaly barevné listí, sestavovaly obrázky z kaštanů…

Od začátku října všechny děti zahájily cvičení ve sportovní hale. Mají tak možnost dokonale se vyřádit v dobře vybaveném sportovním prostředí a jsou z toho doslova nadšené. Od října nám také začala výuka anglického jazyka v odpoledním čase. Tyto aktivity probíhají jedenkrát týdně a potrvají do konce května 2018.

V říjnu jsme opět v obou mateřských školách s nadšením přivítali Kašpárka s maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti připravily učitelky. V pondělí 9.října děti v dopoledních hodinách navštívily sál sokolovny, kde měly možnost zhlédnout veselou pohádku plnou humoru a písniček v podání Divadla Scéna Zlín s názvem „Pohádky z pařezové chaloupky“, které pro ně zajistilo Městské kulturní středisko Kojetín.

V průběhu měsíce října se seznámily děti ze třídy Pastelek s keramickou dílnou DDM Kojetín. Nejdříve si prohlédly velkou keramickou pec, seznámily se s keramickou hlínou a potom se pustily do výroby vánočního dárku pro své nejbližší.

Nejlákavější akcí tohoto měsíce se stal již 13.ročník drakiády, který se konal v úterý 17. října v areálu školní zahrady a přilehlém sportovním areálu v Hanusíkově ulici. Po úvodním přivítání a krátkých organizačních pokynech jsme pouštění draků na kopci za mateřskou školou odstartovali písničkou o dráčkovi. Součástí drakiády byl také táborový oheň, kde si každý mohl opéct špekáček a zazpívat s kytarou nebo vyrobit dráčka. K tomu se podával teplý čaj a nějaká ta dobrota. Závěrem drakiády byl nástup všech malých účastníků na hřišti školy a odměňování. Rozdávaly se medaile, diplomy a sladké odměny. Všichni se rozloučili hlasitým pokřikem „HURÁ, HURÁ, HURÁ“ a rozešli se s přáním, aby ta příští 14. drakiáda dopadla tak úspěšně, jako ta letošní. Poděkování samozřejmě patří všem, kdo se na organizaci akce podíleli…

vedení MŠ Kojetín  Drakiáda


Drakiáda


Drakiáda


Drakiáda


Drakiáda


Koťátka ve sportovní hale


Koťátka - výroba salátu


Sluníčka - hry


Pastelky v keramice


Srdíčka v hale