Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Informace

Mateřská škola nabízí zcela zdarma možnost odebírat zbytky potravin (krmný odpad) pro krmení drobného zvířectva. 

Případní zájemci - hlaste se v ředitelně,
nebo na tel čísle 581 76 18 36.


                                                                                                       Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                                   ředitelka MŠ     


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Vzděláváme s Evropskou unií - MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013083

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2019/20

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2019 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2019 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 27.5.2019                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠListopad v MŠ Kojetín

Podzim je kouzelné období plné barev a vůní, ale také zkracování dne a sychravého počasí. I tento čas má však své kouzlo a půvab, a tak jsme se snažili si ty nevlídné podzimní dny v mateřské škole zpříjemnit. Objevil se tu třeba skřítek „Podzimníček“ se svými kamarády. A tak vznikla přehlídka nápaditých a velmi zdařilých výrobků, které zdobily prostory obou mateřských škol. Moc děkujeme všem, kdo se velmi ochotně zapojili do tvoření těchto zdařilých výrobků.

V druhé polovině listopadu nás ve třídě „Pastelek“, „Sluníček“ a „Rybiček“ navštívila Iva Kusáková z Městské knihovny MěKS Kojetín, aby nás seznámila s knihami, které si můžeme v knihovně půjčit. Zábavnou formou seznámila nejstarší děti s příběhem „Máma pro Pepíka“. A vyslechli jsme také ukázky z různých knížek, které si přinesla s sebou, a které jsme si mohli na závěr prohlédnout. Bylo to zábavné vyprávění a těšíme se na další setkání.

Od září absolvovaly nejstarší děti deset lekcí předplaveckého výcviku v plaveckém areálu města Přerova. Pod vedením odborně připravených plavčíků měly děti možnost po celou dobu získávat plavecké dovednosti a pohybové schopnosti. Jejich snaha a nebojácnost byly odměněny „mokrým vysvědčením“ na konci listopadu, kdy jsme naše pravidelné lekce na bazénu ukončili.

Ve středu 27. listopadu děti v obou mateřských školách zhlédly pohádku „Čert Hudrián“ v podání herců z Ostravy. Byla to veselá pohádka o čertu Hadriánovi a čarodějnici Kruciáně proložená písničkami a humorem. S nadšením jsme také přivítali Kašpárka s maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti připravily učitelky.

A co nás čeká v měsíci prosinci? Doba adventní s sebou nese řadu tradic a obyčejů. Každoročně přivítáme Mikuláše se svým doprovodem a uvidíme, jestli tam bude od Mikuláše i nějaká ta sladká nadílka. Také pozveme své nejbližší na oslavu vánočních svátků a s krátkým vystoupením půjdeme potěšit také seniory a zaměstnance MěÚ Kojetín nebo zaměstnance Školní jídelny Kojetín. A protože tyto řádky máte možnost číst již v čase předvánočním, patří se popřát dětem, jejich rodičům i všem čtenářům Zpravodaje prožití kouzelného Adventu a spokojené vánoční svátky v kruhu svých nejbližších a přátel.


vedení MŠ Kojetín  Berušky ve sportovní hale


Maňáskové divadlo


Plavání - Rybičky


Úklid listí


Hry s přírodninami


Výrobky z přírodnin