Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Vážení rodiče,

 

po projednání s Radou města Kojetín 

bude v návaznosti na hlavní školní prázdniny

provoz Mateřské školy Kojetín přerušen ve dnech

od 15.7.2019 - 9.8.2019

Přerušení provozu je z důvodů provozních a organizačních. 

Provoz bude opět zahájen  12.8.2019


Odhlašování, či přihlašování dětí do MŠ v době prázdnin 
(= změny v předběžně nahlášené docházce)
bude možné  den předem do 13.00 hod (tel. nebo osobně v MŠ).

 

Prázdninový provoz bude  od 1.do12. července a od 12. do 30.srpna pouze v budově v MŠ v Hanusíkově ulici

Tel: 58 76 18 36


                                                                                                                                    Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠ

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Vzděláváme s Evropskou unií - MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013083

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2019/20

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2019 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2019 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 27.5.2019                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠPoslední dny školního roku v MŠ Kojetín

Koncem měsíce května děti ze třídy „Rybiček“ vystoupily na akci Centra sociálních služeb. Vystoupení ve Vzdělávacím a informačním centru bylo zaměřeno k oslavě končícího jara a s tím spojeného i příchodu léta. Program složený z písní a básní také obsahoval vědomostní jarní kvíz, který všichni náležitě splnili. Malé účinkující ocenili diváci vřelým potleskem. Díky příjemné atmosféře se budeme těšit na opětovné setkání.

Školní rok se nachýlil ke konci a před námi jsou vytoužené prázdniny a vše, co k létu patří. Jaký byl ale závěr školního roku u nás ve škole?

První červnový týden se děti ze třídy „Koťátek“ proměnily v indiánský kmen. Vyzkoušely si malování talismanů na kamínky, vyrobily čelenky a vytvořily mandaly z přírodnin. Každý byl odměněn malou sladkostí.

V průběhu měsíce června děti z obou mateřských škol navštívily dětské oddělení v Městské knihovně MěKS Kojetín. Děti přivítala a připraveným programem provázela Iva Kusáková. Měli jsme možnost seznámit se s prostředím knihovny, s dětskými autory a knihami plnými pohádek, básníček, s encyklopediemi. Je vhodné naučit dítě v předškolním věku knihu účelně využívat, vyhledávat v ní informace, které ho zajímají. Na závěr si děti vyslechly pohádku z knihy „Dobrodružství“, prohlédly připravené knihy a řešily kvíz, co se v knihovně nesmí dělat. Při odchodu se všichni loučili s příslibem, že se s rodiči do dětské knihovny určitě vrátí. Děkujeme za pěkné vyprávění a těšíme se na příští školní rok.

V pátek 7. června se děti ze třídy „Pastelek“ vydaly na delší vycházku k rybníku. Do baťůžku jsme si přibalili pití a pláštěnky, kdyby náhodou pršelo. Cestou jsme plnili různé úkoly a dokonce jsme našli i poklad.

Ve dnech 11. a 12. června navštívily děti odcházející do 1. třídy své starší kamarády v základní škole, kde si vyzkoušely, jaké to je v roli školáka. Společně s prvňáčky si zazpívaly písničku „Loučení se školkou“ a přednesly báseň „Slib předškoláka“. Ve škole se nám moc líbilo.

Naposledy v tomto školním roce jsme opět přivítali Kašpárka s maňáskovou pohádkou, kterou dětem zahrály učitelky.

A protože dětem ze třídy „Berušek“ a „Rybiček“ v měsíci květnu počasí na školní výlet moc nepřálo, odjely v náhradním termínu v pondělí 17. června za exotickými zvířaty do ZOO Lešná. Měly možnost vidět zvířata a zblízka se seznámit s prostředím, ve kterém žijí. Zážitků bylo plno a vůbec se nám nechtělo z výletu domů.

V úterý 18. června nastal slavnostní den pro budoucí prvňáčky. S dětmi se v obřadní síni na radnici rozloučili místostarosta města, ředitelka školy i třídní učitelky. Každý budoucí prvňáček si odnesl malý dáreček, pamětní list a šerpu přes rameno „Předškolák 2019“.

Ve čtvrtek 27. června navštívily odpoledne nejstarší děti z obou MŠ Školní jídelnu Kojetín, kde měly možnost prohlédnout si prostory jídelny i kuchyně a posvačit odpolední svačinku. Vyzkoušely si, jaké to bude, až budou jídelnu navštěvovat coby budoucí školáci. Děkujeme a těšíme se, že nám od září bude chutnat jako v tento den!

V závěru školního roku je ještě určitě na místě poděkovat všem partnerům za spolupráci, rodičům za přízeň naší škole a všem zaměstnancům mateřské školy za obětavou práci v průběhu celého školního roku. Všem dětem přejeme slunečné a bezstarostné prázdniny.

Rodiče dětí odcházejících do ZŠ si mohou objednat fotografie ze slavnostního rozloučení na radnici ve fotoateliéru Jana Večeřové.

vedení MŠ Kojetín  Hala - Rybičky a Berušky


Rozloučení na radnici - Pastelky


Rozloučení na radnici - Rybičky


Rozloučení na radnici - Sluníčka


Knihovna - Berušky


Pastelky - hřiště u rybníka


Indiáni v Srdíčkách