Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Vzděláváme s Evropskou unií - MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013083

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2019/20

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2019 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2019 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 27.5.2019                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠZáří v MŠ Kojetín

Léto a prázdniny jsou již v nedohlednu a trošku s obavami jsme vstupovali do nového školního roku. Září patří k nejnáročnějším měsícům nejen pro nováčky, ale i pro jejich rodiče a samozřejmě také pro paní učitelky. Každý to odloučení od maminky nese jinak. Někdo byl hned od začátku hrdina, jiný si poplakal až do poloviny září, a tak každé ráno bylo u nás pořádně rušno. Navštívil nás „Kašpárek“ s první maňáskovou pohádkou, kterou si pro děti v obou mateřských školách připravily učitelky. A slziček ale postupně ubývalo.

V pátek 13. září se děti ze třídy „Rybiček“, „Sluníček“, „Pastelek“ a „Berušek“ vypravily na návštěvu hasičského záchranného sboru. Děti měly možnost prohlédnout si prostory, vybavení a techniku hasičské zbrojnice. To vše za přítomnosti zkušených pánů hasičů, kteří nás po celou dobu provázeli. Děti byly velice nadšené a zejména chlapci odcházeli s myšlenkou : „Což takhle se stát hasičem?“.

Od čtvrtka 26. září začal pro nejstarší děti tříměsíční předplavecký výcvik v plaveckém areálu v Přerově, který potrvá až do konce listopadu. Děti mají možnost se jedenkrát týdně seznamovat s vodou, procvičit si dýchání do vody, ponořování a potápění, pokládání na vodu, splývání s dopomocí, a to pod vedením zkušených lektorek a svých učitelek. Po ukončení kurzu dostanou malí plavci již tradiční „Mokré vysvědčení“.

A co nás čeká v říjnu? Všechny děti z obou MŠ se těší na pravidelné cvičení ve sportovní hale, a pro nejstarší děti začne v odpoledních hodinách kroužek výuky anglického jazyka. Tradiční říjnovou akcí bude již 15. ročník „drakiády“, který proběhne v areálu školní zahrady u hlavní budovy. Součástí bude nejen pouštění draků, ale i společné opékání u táborového ohně, zpívání písniček a tvůrčí dílna. Termín bude včas zveřejněn. Těšíme se tedy na velkou účast rodičů s jejich dětmi a věříme, že podzimní počasí nezklame a budeme moci využívat obě školní zahrady až do konce října.


vedení MŠ Kojetín  

Návštěva u hasičů


dramatizace "O veliké řepě"


Návštěva u hasičů


Maňásková pohádka