Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

po projednánís Radou města Kojetín bude v návaznosti na hlavní školní prázdniny

provoz Mateřské školy Kojetín přerušen
ve dnech od 16.7.2018 do 10.8.2018

Přerušení provozu je z důvodů provozních a organizačních. 

Provoz bude opět zahájen 13.8.2018


Nahlaste, prosím, p. učitelkám závazně, jak bude Vaše dítě v době prázdninového provozu
docházet - do 16.června. 

Odhlašování, či přihlašování dětí do MŠ v době prázdnin (= změny v předběžně nahlášené docházce) bude možné den předem do 13.00 hod (tel. nebo osobně v MŠ). 

Prázdninový provoz bude od 2.do13. července a od 13. do 31.srpna pouze
v budově v MŠ na Masarykově nám. č.p. 52. 
Tel. č.: 581 76 18 15 nebo mobil: 702 094 590


V Kojetíně 10.5.2018                                                                                                  Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠlogolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003872

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Celkové zdroje: 484 592 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2018/19

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2018 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2018 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 26.4.2018                                                                                                        Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠPoslední dny školního roku MŠ Kojetín

Školní rok se nachýlil ke konci a před námi jsou vytoužené prázdniny a léto. Jaký byl ale závěr školního roku u nás ve škole?

Den dětí oslavily jednotlivé třídy podle vlastního programu. Děti ze třídy „Sluníček“ a „Žabiček“ podnikly výlet do AVC Haná Polkovice, kde byl připraven bohatý program. Měly možnost prohlédnout si celý areál, zemědělské stroje – traktor, kombajn, měly možnost sednout si i za volant. Vyslechly příběh o vodníkovi, ale největším zážitkem byla opravdová jízda na koni. Poděkování patří všem, kdo pro nás program připravili. Určitě přijedeme zase. Děti ze třídy „Pastelek“ se vydaly vlakem do Kroměříže, kde v kroměřížském zámku v prostorách Sally terreny zhlédly veselou pohádku s písničkami „Dračí poklad“. O spoustu zábavy se postaral šestičlenný herecký soubor pod vedením Marka Dobrodinského. Nechyběly ale ani soutěže a hry na školních zahradách. Pro děti ze třídy „Berušek“ učitelky připravily program na téma Rej víl a skřítků“. Děti si zatancovaly na lesním palouku, snažily se po kamenech přejít potok, vyčistit lesní studánku. Děti ze třídy „Srdíček“ a Koťátek“ oslavily Den dětí indiánským dopolednem. Cesta za úkoly byla plná nástrah např. hledaly indiánský poklad, lovily ryby z potoka, trénovaly hod na cíl…Počasí přálo a o sladké odměny také nebyla nouze.

V polovině června děti z jednotlivých tříd navštívily dětské oddělení v Městské knihovně MěKS Kojetín. Děti přivítala a připraveným programem provázela Iva Kusáková. Měly možnost se seznámit s prostředím knihovny, byly seznámeny s dětskými autory a knihami plných pohádek, básniček, s encyklopediemi a naučnými knihami. Na závěr si vyslechly pohádku „Hrnečku vař“ a „Jak se knížka topila“. Při odchodu se loučily s příslibem, že se s rodiči do dětské knihovny určitě vrátí. Děkujeme opět za poutavé vyprávění.

Děti v obou MŠ naposled v tomto školním roce navštívil „Kašpárek“ s maňáskovou pohádkou, kterou si pro ně připravily učitelky.

Ve středu 13. června děti odcházející do 1.třídy navštívily své kamarády v ZŠ nám. Míru a vyzkoušely si, jaké to je v roli školáka. Společně s prvňáčky jsme si zazpívali písničku „Už jde léto…“ a zarecitovali báseň „Nakreslím si písmenka“. Ve škole se nám moc líbilo.

Ve čtvrtek 21. června jsme se v obřadní síni města Kojetína slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří od září zasednou do lavic prvních tříd základních škol. S dětmi se rozloučili pan starosta města, ředitelka školy i třídní učitelky. Každý budoucí prvňáček si odcházel s šerpou přes rameno, malým dárečkem a pamětním listem.

V úterý 26. června navštívily odpoledne nejstarší děti z obou MŠ Školní jídelnu Kojetín, kde měly možnost prohlédnout si prostory jídelny i kuchyně a posvačit odpolední svačinku. Vyzkoušely si, jaké to bude, až budou jídelnu navštěvovat coby budoucí školáci. Děkujeme a těšíme se, že nám od září bude chutnat jako v tento den!

V závěru školního roku je tedy na místě popřát všem dětem, rodičům i všem čtenářům Kojetínského zpravodaje krásné prožití letních prázdnin i dovolené, plné pohody a sluníčka. Poděkování patří všem partnerům organizacím za spolupráci a zejména všem našim zaměstnancům za obětavou práci v průběhu celého školního roku.

Rodiče dětí odcházejících do ZŠ si mohou objednat fotografie ze slavnostního rozloučení na radnici ve Fotoateliéru Jany Večeřové.


vedení MŠ Kojetín  Návštěva knihovny


Kolečkiáda


Den dětí - Berušky


Den dětí - Sluníčka


Den dětí - Pastelky


Rybičky v Polkovicích


Srdíčka v hale


Rozloučení s Pastelkami


Rozloučení s Rybičkami


Rozloučení se Sluníčky