Mateřská škola

Mateřská škola

KOJETÍN

Get Adobe Flash player


Pokud se nedovoláte na pevnou linku, volejte na číslo 702 094 590.


Nabídka pracovního místa – učitelka MŠ

Mateřská škola Kojetín přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy na zástup za nemoc.
 Jedná se o práci konanou na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.
Pracovní úvazek 1,0 

 Předpoklady pro výkon práce: 

 • splnění odborné kvalifikace podle §6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů 
 • bezúhonnost, zdravotní způsobilost 
 • praxe vítána

Informace : v kanceláři školy, tel 581 76 18 36 (případně 607 577 044)


V Kojetíně dne 12.9.2017

Mgr. Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz

 

Projekt   

Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Kojetín

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003872

 

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Celkové zdroje: 484 592 Kč

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2017/18

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka MŠ Kojetín měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku beze změny:

  

V MŠ Kojetín je výše úplaty za předškolní vzdělávání
stanovena s platností od 1.9.2017 ve výši
300,- Kč měsíčně .


Úplata je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního  měsíce formu bezhotovostní platby na účet školy, číslo účtu: 1884782339/0800 + je nutné uvést variabilní symbol dítěte. Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a  z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud požádá a  tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Po 1.9.2017 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Přizpůsobte si, prosím, této okolnosti své trvalé příkazy.

Děkujeme

 

V Kojetíně 25.5.2017                                                                                                  Mgr.Ivana Krčmařová

                                                                                                                                         ředitelka MŠPrázdniny v MŠ Kojetín

Odpolední sluníčko vyvolává pořád ještě čerstvé vzpomínky na prázdniny, ale ty jsou již nenávratně za námi. Děti jsou po prožitých prázdninách určitě plné zážitků, ale nás už čeká opět nový školní rok. Začátek školního roku nicméně pro většinu z nás není jednoduchý.

Loučíme se s prázdninovou pohodou a čekají nás opět každodenní povinnosti. Na některé nováčky navíc čekají první dny v mateřské škole, ke kterým neodmyslitelně patří odloučení od maminky, zvykání si na nový režim v cizím prostředí, noví kamarádi, paní učitelky.

Snažíme se proto všem dětem a zejména těm, co jdou do školičky poprvé, usnadnit co nejpohodověji nástup do mateřské školy a přejeme všem příjemný začátek září.

I v novém školním roce čeká děti bohatý program a plno zajímavých zážitků. Jaké činnosti nad rámec běžných každodenních aktivit děti čekají?

 • cvičení ve sportovní hale
 • předplavecký výcvik
 • dopravní výchova na dopravním hřišti v Kroměříži
 • spolupráce s městskou knihovnou
 • návštěvy kulturních představení i divadlo přímo v MŠ
 • vzdělávací programy ve spolupráci s DDM Kojetín
 • sauna a rehabilitační cvičení na poliklinice v Kojetíně
 • spolupráce s logopedkou
 • kroužek anglického jazyka
 • program „malý zahradník“ a „školička“

Prázdniny jsou dobou lenošení a odpočinku, u nás se ale zase tak zcela neodpočívalo. Prázdninový provoz školy probíhal v MŠ v Hanusíkově ulici. A tak v budově na Masarykově náměstí hned počátkem července mohly být započaty práce na opravách ve třídě pro mladší děti - v Beruškách. Během šesti týdnů se podařilo celkově zrekonstruovat sociální zařízení, kdy bylo nutné vyzdít nově i příčku mezi třídou a umývárnou, a dále vyměnit podlahovou krytinu v celé třídě a herně. Prostory třídy byly vymalovány. Budova ze strany od školní zahrady dostala novou fasádu a v závěru i venkovní schodiště nový nátěr

V MŠ v Hanusíkově ulici byly do jednotlivých tříd z bezpečnostních důvodů nainstalovány nové videotelefony.

Poděkování patří všem zhotovitelům, kteří se podíleli na opravách, zřizovateli školy a všem pracovníkům školy za následný úklid a přípravu tříd na nový školní rok. Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku!

vedení MŠ Kojetín