Dnes je  20.10.2019  a  svátek má Vendelín.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

O CSS Kojetín

O Centru sociálních služeb Kojetín

Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, byla zřízena k 1.1.2008. Zřizovatelem je město Kojetín.
Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytování služeb je vymezen vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Centrum sociálních služeb poskytuje dle zákona 108/2006 Sb. Sociální poradenství (základní soc. poradenství) – § 37, dále Pečovatelskou službu – § 40, dále také poskytuje na základě zřizovací listiny ubytování v Krizové ubytovací jednotce, zabezpečuje tzv. tísňové volání na jednotlivých DPS (domy s pečovatelskou službou), zajišťuje možnost využívání internetových koutků, poskytuje pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů svým klientům, zabezpečuje výchovné, vzdělávací, aktivizační a společenské činnosti.

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení.
Centrum sociálních služeb nabízí pečovatelskou službu těm občanům města Kojetín a místních částí Koválovice a Popůvky, kteří nejsou schopni sami nebo s pomocí rodiny zvládat domácnost a běžné denní sebeobslužné úkony.

Hlavním cílem Poradny pro seniory je pomáhat uživatelům služby zvýšit jejich dovednosti, znalosti a právní povědomí. Tuto službu naše organizace nabízí jak ve formě terénní tak ambulantní (osobně, telefonicky či písemným kontaktem) ve městě Kojetíně a jeho místních částech Popůvky a Kovalovice. Služby poradny jsou poskytovány zcela zdarma.