Dnes je  22.1.2020  a  svátek má Slavomír.

Centrum sociálních služeb Kojetín

příspěvková organizace

   

 

O CSS Kojetín

Seniorská obálka

Město Kojetín se v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí připojilo k distribuci Seniorské obálky pro občany města Kojetína a jeho místních částí. Seniorská obálka je určena lidem staršího věku, především těm, kteří žijí osamoceně a má usnadnit řešení v situaci ohrožení zdraví nebo života. Pokud se senior dostane do zdravotních potíží bez schopnosti vlastní komunikace, přivolaný lékař obálku otevře a vyčte z ní podstatné údaje.
Seniorská obálka je formulář, do kterého senioři vyplňují základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Takto vyplněný tiskopis senioři vloží do plastové obálky a upevní ji na vnitřní stranu vchodových dveří nebo ledničku pomocí lepicí pásky.
Seniorskou obálku (formulář v průhledné obálce s lepicí páskou) si můžete vyzvednout u sociálních pracovnic Centra sociálních služeb Kojetín, p.o. na adrese nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 2. patro, nebo u pracovnic úseku sociálních věcí, odboru VVŠK, MěÚ Kojetín v přízemí budovy dveře č. 2 a č. 4.
Pracovnice taktéž poradí s vyplněním formuláře a vhodném umístěním Seniorské obálky v bytě.

seniorská obálka

O Centru sociálních služeb Kojetín

Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, byla zřízena k 1.1.2008. Zřizovatelem je město Kojetín.
Jejím hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah poskytování služeb je vymezen vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Centrum sociálních služeb poskytuje dle zákona 108/2006 Sb. Sociální poradenství (základní soc. poradenství) – § 37, dále Pečovatelskou službu – § 40, dále také poskytuje na základě zřizovací listiny ubytování v Krizové ubytovací jednotce, zabezpečuje tzv. tísňové volání na jednotlivých DPS (domy s pečovatelskou službou), zajišťuje možnost využívání internetových koutků, poskytuje pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů svým klientům, zabezpečuje výchovné, vzdělávací, aktivizační a společenské činnosti.

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení.
Centrum sociálních služeb nabízí pečovatelskou službu těm občanům města Kojetín a místních částí Koválovice a Popůvky, kteří nejsou schopni sami nebo s pomocí rodiny zvládat domácnost a běžné denní sebeobslužné úkony.

Hlavním cílem Poradny pro seniory je pomáhat uživatelům služby zvýšit jejich dovednosti, znalosti a právní povědomí. Tuto službu naše organizace nabízí jak ve formě terénní tak ambulantní (osobně, telefonicky či písemným kontaktem) ve městě Kojetíně a jeho místních částech Popůvky a Kovalovice. Služby poradny jsou poskytovány zcela zdarma.