• Česky
 • English
 • Deutsch
 • sobota 22. 2. 2020, svátek má Petr, zítra Svatopluk

  Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

  Ing. Petr Flora                                  vedoucí odboru VŽPD
  e-mail: vzpd@radnice.kojetin.cz

  Ing. Petr Flora vedoucí VŽPD
  Jana Bosáková stavební úřad (pro Kojetín I-Město)
  Romana Mrázková silniční hospodářství a doprava
  Ing. Bohumil Ptáček stavební úřad (pro místní části a ostatní obce)
  Eliška Izsová životní prostředí
  Rudolf Drtina příprava a realizace investic, správa budov

  Pracovní náplň odboru naleznete v materiálu s názvem Organizační řád.
  Ve věcech nájmu, prodeje a pojištění pozemků a staveb se obracejte na Odbor finanční MěÚ.

  Zde jsme pro Vás připravili :

  • informace, jak uskutečnit podání na odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
  • doporučení, jak k podáním obstaratformuláře, tak, aby Vaše podání byla v souladu s příslušnými předpisy úplná a tím i co nejrychleji vyřízená
  • informace a odkazy k získání informací o
   • existenci inženýrských sítí
   • územním plánu
   • geografickém informačním systému
   • poskytovaných grantech a dotacích
   • přehled nejdůležitějších předpisů vyplývajících z obsahu práce odboru

  Jak uskutečnit podání

  Vaše podání, kterými se rozumí nejen návrhy na zahájení řízení, ale i odvolání, návrhy důkazů, vyjádření účastníků řízení apod., adresovaná na Městský úřad Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy (dále jen VŽPD), jsou ve většině případů podáními podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). To znamená, že je nutné podání uskutečnit písemně, v některých případech je přípustné i ústně do protokolu. Využijte proto úředních hodin k tomu, aby jste se poradili jak podání uskutečnit přímo s pracovníky v kancelářích odboru VŽPD, dv. č. 205-207, případně telefonicky, ke kontaktu je Vám k dispozici i e-mail na odbor VŽPD: vzpd@radnice.kojetin.cz

  Formuláře

  Odbor (VŽPD) Vám vychází vstříc, tím, že lze podání v souladu s příslušnými předpisy uskutečnit na formuláři, který lze vyzvednout v kancelářích odboru. Spolu s vyzvednutím formuláře Vám pracovníci odboru vysvětlí jak ho vyplnit a které přílohy po Vás budou pro úplnost podání požadovat. Pokud jste si jisti, že dokážete i bez naší pomoci vytvořit úplné podání, lze využít mimo stanovených vzorů formulářů z vyhlášek MMR ČR a MZE ČR i vlastní formu podání. K orientaci v předpisech Vám jistě pomohou stránky sbírky zákonů MV ČR.
  Seznam příslušných předpisů pro uskutečnění podání a práci odboru VŽPD je uveden níže.

  Žádost o vyjádření k existenci sítí

  Ve spolupráci s Městem Přerov je nasazena služba e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle.
  Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce. Služba je dostupná pro stavební úřady: Dřevohostice, Kojetín, Přerov, Tovačov a část stavebního úřadu Lipník nad Bečvou a dostupná na adrese:
  https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/mm-prerov/
  Po kliknutí na tlačítko Veřejný přístup může žadatel, vyplnit žádost o vyjádření k existenci sítí na zájmovém území žadatele. Následně jsou vygenerovány žádosti pro jednotlivé správce, které se buď správci automaticky odešlou na email, nebo je poté žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.

  Územní plán

  Územní plán sídelního útvaru Kojetín z roku 1994 je zveřejněný na stránkách úřadu územního plánování – Magistrátu města Přerova zde.
  V roce 2012 byly zahájeny práce na tvorbě nového územního plánu, zadání bylo schváleno Zastupitelstvem města 18.6.2013. Zadání je ke stažení zde, návrh řešení zde. Schválení nového územního plánu se předpokládá koncem roku 2016.

  Geografický informační systém (MISYS)

  Přístup k základním veřejným informacím o území města naleznete zde. Na MěÚ Kojetín, jste pak schopni zjistit další informace o území k Vašim projednávaným záměrům, vyplývající z územně analytických podkladů a pasportů města. Poskytování tiskových výstupů se řídí ceníkem dle platné vnitřní směrnice, poskytování digitálních výstupů zatím není možné.

  Granty a dotace

  - dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR- dotační programy Ministerstva zemědělství ČR
  - dotační programy Ministerstva životního prostředí ČR
  - dotační programy Státního fondu životního prostředí ČR (zelená úsporám)
  - granty a dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje

  Přehled nejdůležitějších předpisů:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování s stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
  • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 111/1994., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů
  • zákon č.166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů
  • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů