• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 24. 2. 2020, svátek má Matěj, zítra Liliana

  Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

  Bc. Jana Nakládalová                          vedoucí odboru VVŠK, školství, kultura, volby
  e-mail: vvsk@radnice.kojetin.cz            

  Michaela Daňková sekretariát, propagace, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů
  Jarmila Vašíčková, DiS. matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů
  Hana Štětkářová matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů
  Bc. Lucie Grufíková přestupky
  Jana Bradnová podatelna, podávání informací, nálezy
  Bc. Alice Stavová SPOD, komunitní plánování, byty v DPS, sociální poradenství
  Adéla Zaoralová, DiS. byty v DPS, péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, opatrovnictví
  Markéta Šťastná, DiS. SPOD, sociální poradenství, byty v DPS

  Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců a souvislosti tohoto odboru v rámci městského úřadu naleznete v materiálu s názvem Organizační řád.

   

  Matrika

   

  ROK 2020

  Termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na rok 2020

  leden               18.01.2020

  únor                22.02.2020

  březen             14.03.2020

  duben              18.04.2020

  květen             16.05.2020

  červen             20.06.2020

  červenec        18.07.2020

  srpen               08.08.2020

  září                  05.09.2020

  říjen                 24.10.2020

  listopad           28.11.2020

  prosinec          12.12.2020

   

  doba konání svatebních obřadů je stanovena od 10:00 do 13:00 hod.

  Za svatební obřad, konaný mimo uvedené termíny, hradí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000,-Kč v souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 12 c/.

   

  Termíny konání vítání občánků v roce 2020

  leden               18.01.2020

  březen             14.03.2020

  květen             16.05.2020

  červenec        18.07.2020

  září                  05.09.2020

  listopad           21.11.2020

  Termíny vítání občánků jsou orientační, dle potřeby je možná změna.

   

   

  ROK 2019

  Termíny svatebních obřadů v roce 2019

  leden               19.01.2019

  únor                16.02.2019

  březen             16.03.2019

  duben              13.04.2019

  květen             18.05.2019

  červen             15.06.2019     

  červenec         13.07.2019

  srpen               24.08.2019

  září                  07.09.2019

  říjen                 05.10.2019

  listopad           16.11.2019

  prosinec          14.12.2019

  doba konání svatebních obřadů je stanovena od 10:00 do 13:00 hod.

   

  Termíny konání vítání občánků

  leden               19.01.2019

  březen             16.03.2019

  květen             18.05.2019

  červenec         13.07.2019

  září                  07.09.2019

  listopad           16.11.2019

   

  Výstupy z informačních systémů veřejné správy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

  Od 14.1.2008 si mohou občané na Městském úřadě Kojetín, kontaktním místě Czech POINT, vyřídit všechny výpisy a záležitosti, které tento systém v tuto chvíli nabízí. Podrobné informace o projektu Czech POINT, o náležitostech potřebných k vydání jednotlivých výpisů a jejich cenu, získáte zde.

  Uvedené výpisy jsou pořizovány jako ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (podle § 9 z.č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, rejstřík trestů podle z.č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů), občan je obdrží v listinné podobě a tyto jsou pak veřejnou listinou.

  Kdy a kde je možno výstupy obdržet

  • v kanceláři matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí 20

  • v případě nedostupnosti matriky možnost vyřízení na sekretariátu MěÚ

  • v rámci úředních hodin

  Hlášení trvalého pobytu

  Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním a je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

  Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

  Co budu potřebovat

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (k dispozici na ohlašovně)

  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. ŘP, CD)
  • doložit vlastnictví bytu, domu, oprávněnost užívání bytu (toto není třeba, pokud je skutečnost o právu vlastnickém či jiném užívacím právu zapsána v katastru nemovitostí a ohlašovna si existenci tohoto práva může ověřit bezúplatně dálkovým přístupem v katastru nemovitostí). Další možností je předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

  Kolik budu platit

  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

  Kde požádat o nový občanský průkaz

  Poté je občan povinen požádat o vydání občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Přerově na Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č. 16, 1. patro, přepážka č. 9, 13.

  Potvrzení o občanském průkazu

  Matriční úřad vydá občanovi potvrzení o občanském průkazu z důvodu:

  • ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,

  • zadržení neplatného občanského průkazu,

  • odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí,
    
  • odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu nebo členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.

  Oznámení pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny

  V souladu s ustanovením § 10 c zákona  č. 133/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, si fyzické osoby s trvalým pobytem na adrese Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí 20, okres Přerov, mohou vyzvednout oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením na PODATELNĚ (provozní doba) MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN. Uvedené písemnosti budou uloženy po dobu 15 dnů od doručení MěÚ Kojetín, poté budou skartovány.


  SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

  V rámci sociální práce je poskytováno základní sociální poradenství a sociální pomoc při odstraňování nepříznivé životní situace a také při předcházení jejího vzniku. Služby jsou poskytovány seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, rodinám s dětmi, osobám v hmotné nouzi, nezaměstnaným, osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby, osobám bez přístřeší a osobám s materiálními problémy.

  Sociálně právní poradenství je poskytováno rodinám s dětmi a to v rámci sociálně-právní ochrany dětí, jejímž prostřednictvím stát chrání děti a jejich zájmy. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směrem k obnovení narušených funkcí rodiny. Prostřednictvím sociálně-právní ochrany dětí se sociální pracovnice zaměřují zejména na děti, které zanedbávají školní docházku, páchají přestupky, požívají alkoholické nápoje nebo jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.Informace s výčtem možných nastalých životních situací týkajících se sociálně-právní ochrany dětí s uvedením kontaktů na pracovníky, na které se nezletilé děti a mladiství, jejich rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu můžou při řešení konkrétního problému obrátit, jsou uvedeny v informačním letáku.

  Sociálními pracovnicemi je řešena také bytová situace seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním. U sociálních pracovnic je možné si vyzvednout žádosti o nájem v domě s pečovatelskou službou, na jejichž základě je vedena evidence zájemců o byty v domech s pečovatelskou službou.

  Informace o poskytovaných sociálních službách v Kojetíně lze získat v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb - zde odkaz na katalog

   

  ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

  Žádost se podává prostřednictvím formuláře „Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou“, který je nutné vyplnit a předložit na odbor vnitřních věcí, školství a kultury, úsek sociálních věcí, MěÚ Kojetín.

  Součástí žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o nájem v domě s pečovatelskou službou, které si nechá žadatel potvrdit od ošetřujícího lékaře.

  Formulář žádosti je možné si vyzvednout osobně v úřední hodiny na odboru vnitřních věcí, školství a kultury, úseku sociálních věcí, MěÚ Kojetín, v přízemí budovy MěÚ, dveře č. 4 nebo je rovněž ke stažení na stránce Formuláře a tiskopisy.


   

  Seniorská obálka

   


  Co dělat při nálezu použité injekční stříkačky

  Při nálezu pohozené použité injekční jehly nebo stříkačky se jí nedotýkejte a nález ihned oznamte Městské policii Kojetín na telefonní číslo 776 737 287. Setrvejte na místě nálezu do příjezdu hlídky a místo ukažte, protože jehla nebo infekční stříkačka jsou malé a mohou se snadno přehlédnout. Obrátit se můžete rovněž na terénní pracovníky organizace KAPPA–HELP z. s. na telefonní číslo 773 821 006 nebo 773 821 007, kteří v Kojetíně působí v rámci Poradenského centra pro problémy se závislostmi každou středu od 14 do 17 hodin, přičemž od 14. 00 do 16. 00 prochází ulicemi Kojetína a poradna je otevřena od 16. 00 do 17. 00 hodin. Sběr infekčního materiálu a výměnný program probíhá pouze v terénu, nikoliv na poradně. Na facebookových stránkách Terénní programy Kappa-help pracovníci uvítají Vaše podněty
  a postřehy. Strážníci a pracovníci organizace KAPPA-HELP jsou vybaveni prostředky k bezpečnému odstranění injekčních stříkaček a jehel, provedou jejich sběr a následně je předají k bezpečné likvidaci.


  Oznámení přestupku

  Obecně

  Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanované zákonem, nejde-li o trestný čin.

  Městský úřad Kojetín je příslušný k řízení o přestupcích proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.

  Dle ust. § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 250/2016 Sb.“) je k projednání přestupku místně příslušný správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.
   

  • Městský úřad Kojetín na základě veřejnoprávní smlouvy ze dne 19.11.2015 vykonává namísto obce Stříbrnice v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou obci dle § 60 odst. 2  z. č. 250/2016 Sb.

  Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední.
   

  • Řízení o přestupku, o němž tak stanoví jiný zákon, lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Je-li osob přímo postižených spácháním přestupku více, postačí souhlas pouze jedné z nich. O tomto právu správní orgán poučí osobu přímo postiženou spácháním přestupku, je-li mu známa, a určí jí lhůtu k podání souhlasu. Lhůta nesmí být kratší než 30 dnů.
  • Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, zahájí správní orgán řízení nebo v již zahájeném řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku.

  Kde se přestupek oznamuje

  Občan může přestupek oznámit na Policii ČR, Obvodním oddělení Kojetín, Městské policii Kojetín a Městském úřadě Kojetín, odboru vnitřních věcí, školství a kultury, a to buď písemným oznámením nebo ústním podáním.

  Co potřebujete k oznámení přestupku

  • občanský průkaz
  • uvést při oznámení přestupku - kde, kdy, jakým způsobem byl přestupek spáchán, pachatele, svědky

  Oznámení shromáždění

  Obecně
  K oznámení shromáždění podle zákona č. 84/1990 můžete použít tiskopis, který naleznete na stránce Formuláře a tiskopisy.

  Kde získáte bližší informace
  Městský úřad Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury, Masarykovo náměstí 20, na podatelně MěÚ, nebo na sekretariátě starosty města, nebo telefonicky