• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 24. 2. 2020, svátek má Matěj, zítra Liliana

  Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006

  Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. NÁZEV

  Město Kojetín

  2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

  Právní poměry města Kojetín, stejně jako dalších obcí v České republice, jsou v současné době upraveny zejména ústavním zákonem č.1/1993 Sb., Ústava ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Příslušné právní předpisy stanovují základní principy postavení obcí a podmínky jejich činnosti.

  3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

  Organizační schéma MěÚ Kojetín

  4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  Kontaktní údaje
  Kontakty
  Podatelna

  5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

  Kontaktní údaje

  6. IČ

  Kontaktní údaje

  7. DIČ

  Kontaktní údaje

  8. DOKUMENTY

  Důležité dokumenty
  Rozpočet

  9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

  Pravidla pro přístup k informacím upravuje vnitřní směrnice městského úřadu s názvem Pravidla pro zajištění přístupu k informacím, která nabyla účinnosti dne 1.7.2014. Jejich nedílnou součástí jsou následující přílohy:

  Příloha č.1 - Zveřejňování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  Příloha č.2 - Organizační řád MěÚ Kojetín
  Příloha č.3 - Výbory zastupitelstva města, komise rady města a zvláštní orgány
  Příloha č.4 - Formulář žádosti o poskytnutí informace
   

  Informace poskytnuté podle z.č. 106/1999

  2020

  Žádost o poskytnutí informací - odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k finančnímu vypořádání výstavby ze SFRB v roce 2004

  2019

  Žádost o poskytnutí informací - Plán investičních akcí pro rok 2019
  Žádost o poskytnutí informací - příjmy a výdaje města Kojetín
  Žádost o poskytnutí informací - 10361-2019 Vyjádření k žádosti na základě zákona 1061999 Sb.


  2018

  Žádost o poskytnutí informací - Plán investičních akcí pro rok 2018
  Žádost o poskytnutí informací - Veřejná zakázka pro zajištění GDPR, smlouva o dílo
  Pověřenec (DPO) a náklady města na zajištění GDPR
  Žádost o poskytnutí informace - Správnost postupu stavebního úřadu ve věci dětského hřiště

  Žádost o poskytnutí informace - Zhotovitel stavby Dětské hřiště JIH

  2017

  Žádost o poskytnutí informací - Informace v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení
  Žádost o poskytnutí informací - Plán investičních akcí pro rok 2017 - 2018
  Žádost o poskytnutí informací - Informace ke zpětnému odběru a využití odpadů
  Žádost o poskytnutí informací - Informace o způsobu vymáhání daňových nedoplatků
  Žádost o poskytnutí informací - informace o základních školách
  Žádost o poskytnutí informací - Jak město Kojetín řeší problémy s ptactvem

  2016

  Žádost o poskytnutí informací - Plán investičních akcí pro rok 2016 - 2017
  Žádost o poskytnutí informací - Uchovávání datových zpráv
  Žádost o poskytnutí informací - OdpověďSpisový řád a Spisový a skartační plán
  Žádost o poskytnutí informací - Uchovávání dokumentů a zvěřejňování spis. a skart. řádu
  Žádost o poskytnutí informací - Stížnost na postup při vyřizování informace
  Žádost o poskytnutí informací - Bankovní účty Města Kojetína
  Žádost o poskytnutí informací - Evidence přestupků v souvislosti s provozem loterií

  2015

  Žádost o poskytnutí informací -  míra a rozsah využívání veřejného osvětlení v obci
  Žádost o poskytnutí informací -  používání právního  informačního systému
  Žádost o poskytnutí informací - Revitalizace Masarykova náměstí v Kojetíně
  Žádost o poskytnutí informací - celorepublikový průzkum provozování vodovodů a kanalizací v ČR v obcích nad 5tis. obyvatel
  Žádost o poskytnutí informací - průměrný hrubý hodinový výdělek

  2014

  Žádost o poskytnutí informací - o realizaci investičních prací v roce 2014
  Žádost o poskytnutí informací -
  Informace o dohodě mezi společností TECHNIS Kojetín a Správou majetku města Chropyně na likvidaci bioodpadu

  2013

  Žádost o poskytnutí informací - o realizaci investičních prací v roce 2013
  Žádost o poskytnutí informací - Informace o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, péče o komunikace a veřejnou zeleň
  Žádost o poskytnutí informací - Informace o složení ZM s uvedením RM a vedení města pro použití ve Velké encyklopedii měst a obcí ČR

  2012

  Žádost o poskytnutí informací - řešení bezbariérového přístupu imobilní osoby
  Žádost o poskytnutí informací - o realizaci investičních prací v roce 2012
  Žádost o poskytnutí informací - poskytnutí informace ve věci VHP a vyhlášky o regulaci VHP
  Žádost o poskytnutí informací - informace o hlasování ZM 18.09.2012 ve věci návrhu na přejmenování ulice Polní v Kojetíně
  Žádost o poskytnutí informací - dotazník místně příslušné orgány

   

  10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

  Žádost, návrh či jiné podání lze podat osobně na podatelně Městského úřadu Kojetín nebo přímo na odboru, do jehož kompetence věc patří (na podatelně MěÚ písemně, na odborech i ústně – úředník je povinen s občanem věc sepsat).

  11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

  Opravné prostředky proti rozhodnutím nebo usnesením vydaným ve správním řízení

  Rozhodnutí vydaná ve správním řízení je možno napadnout řádnými opravnými prostředky, a to do doby nabytí právní moci nebo mimořádnými opravnými prostředky, jde-li o rozhodnutí pravomocná. Opravné prostředky je možné podat písemně nebo ústně. Ústně podané odvolání může sepsat pouze oprávněná úřední osoba, která napadené rozhodnutí vydala – do protokolu prostřednictvím Městského úřadu Kojetín a nebo orgánu města, který napadené rozhodnutí nebo usnesení ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí nebo usnesení, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí nebo usnesení vydáno. Proti rozhodnutí odborů městského úřadu a městské policie při projednávání přestupků ve zkráceném „blokovém řízení“ (uložení pokuty v blokovém řízení) se nelze odvolat.

  Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města, vydaných mimo správní řízení

  V případě rozhodnutí, která jsou vydána mimo správní řízení, není postup opravných prostředků formalizován. To se týká velké většiny rozhodnutí vydaných v samostatné působnosti města, především tedy rozhodnutí, usnesení a jiných opatření volených orgánů – zastupitelstva města a rady města. Proti usnesení rady nebo zastupitelstva města, která nejsou v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, lze kdykoliv podat podnět na provedení dozoru nad výkonem samostatné působnosti města, a to u Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor správní a legislativní, oddělení legislativy a dozoru, a na Ministerstvo vnitra ČR, Odbor pro místní správu Olomouc, oddělení dozoru.

  Soudní přezkoumání

  Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen rozhodnutí), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení nicotnosti, nestanoví-li zákon č.150/2002 Sb., nebo zvláštní zákon jinak.

  12. FORMULÁŘE

  Formuláře a tiskopisy

  13. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

  Zpracovat popisy postupů řešení všech situací, které můžou nastat, není v našich silách. A protože jsou tato řešení na místě (bydlišti) nezávislá, zahájila jednotlivá ministerstva řešení tohoto problému "za všechny". Přijměte prosím jako satisfakci odkaz na www.portal.gov.cz, kde pravděpodobně potřebné informace naleznete.

  14. PŘEDPISY

  Nejdůležitější používané předpisy jednotlivých odborů naleznete na jejich stránkách (viz. levé menu)
  Obecně závazné vyhlášky a nařízení

  15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

  Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

  16. LICENČNÍ SMLOUVY

  16.1 Licenční smlouvy nejsou k poskytování informací potřebné

  16.2 Výhradní licence nejsou poskytovány
   

  17. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva o poskytování informací Městem Kojetín za rok 2018
  Výroční zpráva o poskytování informací Městem Kojetín za rok 2017
  Výroční zpráva o poskytování informací Městem Kojetín za rok 2016
  Výroční zpráva o poskytování informací Městem Kojetín za rok 2015
  Výroční zpráva o poskytování informací Městem Kojetín za rok 2014