• Česky
 • English
 • Deutsch
 • sobota 22. 2. 2020, svátek má Petr, zítra Svatopluk

  Zvláštní orgán obce - Povodňová komise

  Povodňovu komisi města zřizuje rada města. Předsedou povodňové komise je starosta obce. Dalšími členy komise byli jmenováni volení zástupci města, pracovníci Městského úřadu Kojetín, vedoucí Policie České republiky, obvodního oddělení Kojetín, velitel Městské policie Kojetín, vedoucí provozu Technis Kojetín, spol. s.r.o. a zástupce hasičů. Podle potřeby a na základě rozhodnutí předsedy komise nebo jeho zástupce, mohou být do činnosti komise zapojeni i další pracovníci městského úřadu, městské policie a členové dobrovolného hasičského sboru města a místních částí. Povodňovou komisi města svolává starosta nebo jeho zástupce.

  Povodňová komise města pracuje na úrovni města a integrovaných obcí. Městská povodňová komise je podřízena povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností tj. Magistrátu města Přerova. Kompetence povodňových orgánů jsou stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů.

  Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací v území. Stanoví směrodatné limity stupňů povodňové aktivity, které vychází z platných právních norem, upravujících tuto problematiku a respektují související povodňové plány a zkušenosti z dřívějších povodní.

  Povodní se ve smyslu cit. zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň) nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).