• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 10. 12. 2018, svátek má Julie, zítra Dana

  Zvláštní orgán obce - Povodňová komise

  Povodňovu komisi města zřizuje rada města. Předsedou povodňové komise je starosta obce. Dalšími členy komise byli jmenováni volení zástupci města, pracovníci Městského úřadu Kojetín, vedoucí Policie České republiky, obvodního oddělení Kojetín, velitel Městské policie Kojetín, vedoucí provozu Technis Kojetín, spol. s.r.o. a zástupce hasičů. Podle potřeby a na základě rozhodnutí předsedy komise nebo jeho zástupce, mohou být do činnosti komise zapojeni i další pracovníci městského úřadu, městské policie a členové dobrovolného hasičského sboru města a místních částí. Povodňovou komisi města svolává starosta nebo jeho zástupce.

  Povodňová komise města pracuje na úrovni města a integrovaných obcí. Městská povodňová komise je podřízena povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností tj. Magistrátu města Přerova. Kompetence povodňových orgánů jsou stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů.

  Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací v území. Stanoví směrodatné limity stupňů povodňové aktivity, které vychází z platných právních norem, upravujících tuto problematiku a respektují související povodňové plány a zkušenosti z dřívějších povodní.

  Povodní se ve smyslu cit. zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň) nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

  Složení povodňové komise

  Funkce

  Jméno

  Pracoviště

  Telefon

  Email

  Předseda komise Ing. Jiří ŠÍREK Město Kojetín
  starosta města
  581 277 400 608 712 821 j.sirek@radnice.kojetin.cz
  Místopředseda komise Miloslav Oulehla Město Kojetín místostarosta města 581 277 401 
  777 107 426
  m.oulehla@radnice.kojetin.cz
  Tajemnice
  komise
  Eliška IZSOVÁ MěÚ Kojetín
  referent VŽPD
  581 277 471
  776 639 536
  e.izsova@radnice.kojetin.cz
  Člen komise npor. Bc. Martina SCHRAMMOVÁ Policie ČR
  vedoucí oddělení
  581 761 333-4
  974778720
  601353480
  pr.oo.kojetin.podatelna@pcr.cz
  Člen komise ppor. Ing. Miroslav CHARVÁT ÚZEMNÍ ODBOR Přerov, požární stanice Kojetín
  velitel PS Kojetín
  602 511 448
  950 783 062
  miroslav.charvat@hzsol.cz
  Člen komise Tomáš STAVINOHA velitel jednotky SDH Kojetín 773 226 462 tomasstavinoha@seznam.cz
  Člen komise Bc. Jiří STAV MěÚ Kojetín ved. odboru VŽPD 581 277 470
  776 639 476
  j.stav@radnice.kojetin.cz
  Člen komise Luděk NAKLÁDAL TECHNIS Kojetín, spol. s r.o.
  vedoucí provozu
  581 762 816
  581 762 012
  777 708 627
  581 764 057
  l.nakladal@technis.kojetin.cz
  Člen komise Mgr. Adrian Jiřík Městská policie
  Velitel MP Kojetín
  581 762 760
  581 277 409
  776 737 287

  a.jirik@mp.kojetin.cz

  Člen komise David ČÍŽEK Dis. Povodí Moravy s.p,
  provoz Přerov, Tovačovská 300
  721 651 192 cizek.david@povodi.cz