• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 24. 2. 2020, svátek má Matěj, zítra Liliana

  Rada města Kojetína

  Radu města zvolilo na ustavujícím zasedání dne 5. 11. 2018 Zastupitelstvo města Kojetína v sedmičlenném složení. Kompetence a úkoly rady jsou stanoveny zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.

  Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím připravených usnesení.

  Radě města je mimo jiné vyhrazeno:

  • zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu

  • vydávat nařízení obce

  • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města

  • stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu

  • kontrolovat plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce

  • a další (viz zákon)

  Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města pořizuje ze svých schůzí zápis, který je uložen u městského úřadu k nahlédnutí. Usnesení Rady města Kojetína je zveřejňováno na úřední desce MěÚ Kojetín (i v elektronické podobě).