• Česky
 • English
 • Deutsch
 • neděle 25. 2. 2018, svátek má Liliana, zítra Dorota

  Informace k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  Evidenční orgán:

  Tajemník Městského úřadu Kojetín

  Masarykovo náměstí 20

  752 01  Kojetín

   

  Kontaktní údaje:

  Telefon: 581277402

  e-mail:tajemnik@radnice.kojetin.cz

  Adresa pro zasílání elektronických žádostí, podepsaným zaručeným el. podpisem:

  radnice@radnice.kojetin.cz

  Podávání  oznámení

  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ukládá veřejným funkcionářům, uvedeným v zákoně,  mj. povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách, stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce, oznámení o:

  1) jiných vykonávaných činnostech (§9)

  2) majetku nabytém v průběhu funkce (§10)

  3) příjmech, darech a závazcích (§11)

  4) nebo negativní oznámení (§12)

  Tajemník Městského úřadu Kojetín je evidenčním orgánem, který zabezpečuje vedení registru oznámení podle § 14 zákona. Registr je veden v písemné a v elektronické podobě.

  Oznámení se podávají na formuláři vydaném Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb..

  Veřejnými funkcionáři podle tohoto zákona v podmínkách Města Kojetína jsou:

  1. členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  2. členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  3. vedoucí zaměstnanci města, podílející se na výkonu správních činností, zařazeni do městského úřadu.

  Nahlížení do registru

  Dle odst. 2 § 13 zákona každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

  Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost lze podat:

  a) osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín u evidenčního orgánu,

  b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo

  c) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny evidenčního orgánu

  Nahlížení do registru, vedeném v písemné podobě, je možné v úředních hodinách v  budově Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, v kanceláři tajemníka MěÚ.

  Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě přidělí evidenční orgán  žadateli po ověření jeho  žádosti uživatelské jméno a přístupové heslo pro vstup do elektronického registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

  Podle odst. 6 § 13 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.